1 Driftstörningar

Kabomhuset blir kommunhus

Texten uppdaterad 2023-11-30

Kabomhuset i centrala Alingsås byggs om till ett modernt kommunkontor i en historisk byggnad.

Nuläge 30/11 2023

Idag har de första 7 arbetsbodarna kommit upp på parkeringen framför Kabomhuset. I takt med att projektet blir mer arbetsintensivt kommer ytterligare bodar sättas upp, då många personer och funktioner är involverade i projektet med att bygga om Kabomhuset till ett nytt kommunhus under 2024–2026.

Arbetet kring Alingsås nya kommunhus fortsätter helt enligt plan. Alingsåshems entreprenör Tommy Byggare arbetar med dränering kring Kabomhuset och förbereder kommande rivningsarbete på innergården. Även markarbetet fortsätter.

Fortsatt byggarbetsplats

I oktober öppnades en ny infart till arbetsplatsen enbart för byggtrafik och ingen obehörig trafik har heller kunnat köra in eller använda parkeringsplatserna inom fastigheten Solen 14 sedan dess.

Då Kabom är en byggarbetsplats, innebär det av naturliga skäl viss störning och en ökning av tung trafik i området.

— Vi är medvetna om att en byggarbetsplats medför störningar som avspärrningar, trafik och buller, men vi hoppas alingsåsaren har överseende och uppskattar att byggnaderna tas om hand på ett varsamt sätt, säger Christer Winther Halldén, fastighet- och projektchef Alingsåshem.

Nuläge 25/9 2023

I början av oktober 2023 startar byggarbetet kring Kabomhuset som nytt kommunhus. Alingsåshem har uppdraget riva och bygga om. Byggstart är 2 oktober då den upphandlade entreprenören Tommy Byggare kommer att börja riva ett mindre hus på Kaboms innergård. I mitten av oktober påbörjar Tommy Byggare markarbeten, vilket innebär samtliga parkeringsplatser runt Kabomhuset stängs av från och med 23 oktober 2023.

Ingen obehörig trafik kommer alltså kunna köra in eller använda parkeringen från och med 23 oktober. Behöver du parkera i centrum finns andra närliggande parkeringsplatser, till exempel Estrad, Nolhaga eller Savannen.

Karta över avstängt område från 23 oktober 2023.

Då Kabom blir en byggarbetsplats kommer det också innebära viss störning och en ökning av tung trafik i området.

Förväntad tidplan

Genomförande 20230901 – juni 2026 (prel)
Inflyttning under 2026

Bakgrund

14 april 2020 tog kommunstyrelsen beslut om att inleda en förstudie kring Kabom som nytt kommunhus. Den 13 december 2021 fattade kommunstyrelsen beslut om att ge i uppdrag till Alingsåshem att genomföra projektering av Kabomhuset till kommunhus och kontor för kommunens förvaltningar.

Projektering resulterade i en systemhandling som detaljerat beskriver hur Kabomhuset ska anpassas till ett modernt och funktionellt kommunhus och kontor för kommunens förvaltningar. Det ges plats åt 310 medarbetare och flexibilitet finns för ytterligare fler.

Varför ett nytt kommunhus?

Den övergripande tanken är att kunna ge effektivare service genom att samla förvaltningarna på ett gemensamt kontor och på så sätt förenkla för medborgaren genom att snabbare få hjälp – oavsett vilken fråga det handlar om.

I Alingsås nya kommunhus planeras det för en långsiktig och hållbar kontorslösning som främjar verksamhetsutveckling och möjligheter till samverkan både internt och externt på nya sätt.

Om Kabomhuset

Inom fastigheten Solen 14 finns sammanlagt fyra byggnader som under en lång tid gav plats åt textilindustrin Konfektions Aktiebolaget Oscar Molander (Kabom). De olika byggnaderna har uppförts under olika tidsperioder, från 1800-talet fram till sent 1930-tal.

Kabomhuset ingår i kommunens kulturmiljöprogram och ligger inom riksintresset för kulturmiljövården. Tillsammans med boende och verksamheter i centrum blir platsen fylld av människor och aktiviteter under hela dagen vilket skapar en dynamisk och trygg plats i Alingsås. Kvarteret kommer återigen få en viktig och central roll i Alingsås då projektet beräknas färdigställas under 2026.

Alingsås kommun