2 Driftstörningar
sv Swedish

Övergripande planprioritering

En övergripande planprioritering är ett strategiskt planeringsdokument som anger hur kommunens samhällsplanerande resurser ska användas under kommande år. Planprioriteringen tas upp årligen eller vid behov, för fastställande i kommunstyrelsen.

Texten uppdaterad 2022-02-10

Planprioriteringen anger vilka översiktsplaner, program och detaljplaner som kommunledningskontoret samt samhällsbyggnadsförvaltningen ska starta eller arbeta vidare med under kommande år. Dokumentet omfattas av ett textavsnitt som beskriver de grundläggande förutsättningarna för prioriteringen. Dessutom innehåller dokumentet en sammanfattande lista över prioriterade planer och en kort beskrivning av varje projekt.

Grundläggande faktorer är att översiktsplanerna utgår från kommunens behov av övergripande mål och strategier. Programmen utgår från kommunens behov av övergripande studier inför kommande detaljplaneläggningar och detaljplanerna utgår från vilka projekt som har fått positiva planbesked och vilka områden som ska utvecklas till exempel utifrån de program som finns i kommunen.

Alingsås kommun