Övergripande planprioritering

Alingsås kommuns övergripande planprioritering syftar till att säkerställa den politiska viljeinriktningen för kommunens fysiska planering. Det är ett strategiskt planeringsdokument som anger hur kommunens samhällsplanerande resurser ska användas vid framtagandet av detaljplaner under kommande år. Planprioriteringen tas upp årligen eller vid behov, för fastställande i kommunstyrelsen.

Texten uppdaterad 2023-03-15

Planprioritering 2023-2024 utgör prioriteringsordning över politiska planuppdrag och planuppdrag som har beviljats positivt planbesked och den anger vilka detaljplaner som kommunledningskontoret ska starta eller arbeta vidare med under kommande år. Prioriteringen tar sin utgångspunkt i en rad kriterier och samtliga detaljplaner indelas i tre olika prioriteringsgrupper. Planer inom grupp 1 överensstämmer i högre grad med kriterierna medan grupp 2 och 3 utgörs i fallande ordning av planer vilka ej uppfyller kriterierna i lika hög utsträckning. Prioritetsgrupp 1 kommer således att prioriteras högre vad gäller tid och resurser, medan grupp 2 och 3 prioriteras lägre. Prioriteringsordningen tillgodoser i huvudsak behovet av kommunal service, bostäder och tillgång på mark för att främja näringslivet i Alingsås kommun.

Dokumentet omfattas av ett textavsnitt som beskriver de grundläggande förutsättningarna för prioriteringen. Dessutom innehåller dokumentet en tabell över samtliga detaljplaner samt en kort beskrivning av varje projekt.

Alingsås kommun