Detaljplan för Alingsås, Bostäder vid Hjälmareds allé (del av Hjälmared 1:10)

Uppdraget ingår i Planprioritering 2023-2024, beslutad av kommunstyrelsen den 6 mars 2023. Positivt planbesked gavs av kommunstyrelsens arbetsutskott den 25 maj 2022 § 103.

Flygfoto över planområdet

Diarienummer

2023.375 KS

Beskrivning

Syftet med planläggningen är att möjliggöra för flerbostadshus som utformas och placeras på platsen med respekt för omgivande bebyggelse och i en skala som passar Hjälmared.

Planområde

Planområdet består i dagsläget av en grusplan som är belägen i Hjälmared, öster om sjön Lilla färgen, mellan Hjälmareds vattenverk och Hjälmaredshallen (idrottshall). Hjälmared folkhögskola är lokaliserad söder om planområdet, i en miljö som besitter kulturhistoriska värden, och omkringliggande bostadsbebyggelse består av friliggande villor i en till två plan.

Status

Planarbetet har startats och kommunledningskontoret arbetar just nu fram ett planförslag.

Process

Samråd

När ett planförslag har upprättats skickas det ut på samråd till statliga myndigheter, kommunala förvaltning­ar och berörd allmänhet. Möjlighet finns då att lämna synpunkter på planförslaget.

Granskning

Efter samrådstiden bearbetas planförslaget och skickas därefter ut på granskning.

Antagande

Efter granskningsskedet sammanställs synpunkter från både samrådet och granskningen i ett Granskningsutlåtande. Efter vägning av synpunk­ter­na förs planen till kommunstyrelsen för antagande.

Den som inte har fått sina synpunkter tillgodosedda meddelas om att planen har antagits och en beskrivning om hur man kan överklaga beslutet.

Laga kraft

Om ingen överklagar får beslutet laga kraft tre veckor efter det att detaljplanen antagits.

Kontakt

Kommunledningskontoret

Besöksadress: Sveagatan 12
441 81 Alingsås
Telefon: 0322-61 60 00
kommunstyrelsen@alingsas.se

Elisa Johansson

NULL

Planarkitekt, Planenheten