1 Driftstörningar

Ändring nr 1, Detaljplan för Alingsås, Verksamheter vid Vänersborgsvägen

Uppdraget att upprätta denna detaljplan har tillkommit genom ett beslut om positivt planbesked 2020-03-23.

Texten uppdaterad 2020-10-27

Diarienummer

2020.266 SBN

Beskrivning

Förslaget ger möjligheter till handel med skrymmande varor inom ytterligare en del av verksamhetsområdet. Förslaget överensstämmer med kommunens översiktsplan. Kommunen bedömer att förslaget inte ger en betydande miljöpåverkan.

Planområdet består av fastigheterna Rättaregården 4 och
Toresgården 3.

Planläggningen sker enligt plan- och bygglagens 5:e kapitel.

Planområde

Planområdet ligger ca 2 km nordost om Alingsås centrum nära Nolbygårds Café och företaget Hus till Hus.

Status

Antagande

Ändring av detaljplan 156 för Alingsås, Verksamheter vid Vänersborgsvägen antogs av Samhällsbyggnadsnämnden den 19/10 – 2020 enligt beslut §212

Handlingar

Antagandehandlingar:

  • SBN Protokoll
  • Plankarta
  • Planbeskrivning
  • Granskningsutlåtande

Samhällsbyggnadsförvaltningen

NULL

Samhällsbyggnadsförvaltningen