Ändring nr 1 av DP 175 för Alingsås, livsmedelsbutik vid Bolltorpsvägen / Norrlandsgatan (Fodret 11 och 13)

Planändringen syftar till att pröva lämpligheten för att utöka befintlig markanvändning för att möjliggöra etablering av livsmedelsbutik i Bolltorps handelsområde. Uppdraget ingår i Planprioriteringen 2022–2023, beslutad av Kommunstyrelsen 2022-02-07, § 11. Arbete med att ta fram samrådshandlingar pågår just nu.

Texten uppdaterad 2022-10-03

Flygfoto över planområdet.

Diarienummer

2022.289 KS

Beskrivning

Syftet med planändringen är att möjliggöra etablering av livsmedelsbutik inom fastigheterna Fodret 11 och 13 där handel med livsmedel inte tillåts enligt gällande detaljplan. Planändringen syftar därav att pröva lämpligheten för att utöka befintlig markanvändning till att även omfatta livsmedel.

Planarbetet sker med standardförfarande enligt plan- och bygglagens 5:e kapitel. Kommunstyrelsen är beredande och antagande nämnd.

Planområde

Planområdet med en areal på omkring 6 500 kvm utgör en del av fastigheterna Fodret 11 och 13 inom Bolltorps handelsområde i den norra delen av Alingsås, cirka 1,5 kilometer från stadskärnan.

Status

Planarbetet har startats och samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar just nu med att ta fram ett planförslag.

Process

Samråd

När ett planförslag har upprättats skickas det ut på samråd till statliga myndigheter, kommunala förvaltning­ar och berörd allmänhet. Möjlighet finns då att lämna synpunkter på planförslaget.

Granskning

Efter samrådstiden bearbetas planförslaget och skickas därefter ut på granskning.

Antagande

Efter granskningsskedet sammanställs synpunkter från granskningen i ett Granskningsutlåtande. Efter vägning av synpunk­ter­na förs planen till kommunstyrelsen för antagande.

Den som inte har fått sina synpunkter tillgodosedda meddelas om att planen har antagits och en beskrivning om hur man kan överklaga beslutet.

Laga kraft

Om ingen överklagar får beslutet laga kraft tre veckor efter det att detaljplanen antagits.

Hanna Pettersson

NULL

Planarkitekt, Planenheten