1 Driftstörningar

Ändring nr 1 av detaljplan 145 för Alingsås, Bostäder vid Fritidsvägen m.m. (Utsikten 6 & 7)

Uppdraget består av att ändra gällande detaljplan DP 145 från 2009 ”Bostäder vid Fritidsvägen” för att pröva flera avstyckningar för nybyggnation av tre till fem enbostadshus i Lövekulle.

Ungefärligt planområde flygfoto

Diarienummer

2023.282 KS

Beskrivning

Syftet med planändringen är att möjliggöra avstyckning av flera fastigheter för bostadsbyggnation.

Planområde

Planområdet ligger i Lövekulle vid Mjörn, ca tre kilometer väster om Alingsås centrum. Ändringsområdet omfattar fastigheterna Utsikten 6 och 7 som tillsammans utgör en yta på drygt 5000 kvm.   

Status

Planarbetet har startats och kommunledningskontoret arbetar just nu fram ett samrådsförslag.

Process

Samråd

När ett planförslag har upprättats skickas det ut på samråd till statliga myndigheter, kommunala förvaltning­ar och berörd allmänhet. Möjlighet finns då att lämna synpunkter på planförslaget.

Om alla sakägare godkänner samrådsförslaget kan ett begränsat standardförfarande användas, och planförslaget kan då gå direkt till antagande utan granskning.

Granskning

Om alla sakägare inte godkänner samrådsförslaget sker en övergång till standardförfarande, och planförslaget skickas ut för granskning.  

Antagande

Efter granskningsskedet sammanställs synpunkter från både samrådet och granskningen i ett Granskningsutlåtande. Efter vägning av synpunk­ter­na förs planen till kommunstyrelsen för antagande.

Den som inte har fått sina synpunkter tillgodosedda meddelas om att planen har antagits och en beskrivning om hur man kan överklaga beslutet.

Laga kraft

Om ingen överklagar vinner beslutet laga kraft tre veckor efter det att detaljplanen antagits.

Kontakt

Kommunledningskontoret

Besöksadress: Sveagatan 12
441 81 Alingsås
Telefon: 0322-61 60 00
kommunstyrelsen@alingsas.se

Planenheten

NULL

Sveagatan 12, 441 81 Alingsås

Lovisa Grahn

NULL

Planarkitekt, Planenheten