1 Driftstörningar

Alingsås kommuns policy för hållbar utveckling

I september 2019 antog kommunfullmäktige en policy för hållbar utveckling i Alingsås.

Texten uppdaterad 2022-08-19

Policyn beskriver hur Alingsås kommunkoncern ska arbeta för att hela kommunen ska utvecklas hållbart i linje med Agenda 2030 och de globala hållbarhetsmålen. Det förutsätter att hela den geografiska kommunen och alla dess invånare engageras i arbetet med policyns genomförande. Policyn ska verka styrande i planering, budgetering, upphandling, uppföljning och genomförande av kommunens verksamhet. Det lokala arbetet för att förverkliga intentionerna i Agenda 2030 är även ett steg på vägen mot att uppnå Alingsås Vision 2040.

Policyns fem principer 

I policyn anges fem principer som stöd för hur vi ska arbeta:

  1. Åtgärder som ger långsiktiga och strukturella förändringar i socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbar riktning ska väljas i första hand.
  2. Åtgärder ska planeras ur ett helhetsperspektiv och hänsyn till påverkan även utanför kommunens gränser ska vägas in.
  3. Hållbarhetsarbetet utgår från samverkan i kommunens hela organisation – ett Alingsås – och skapar förutsättningar för en hållbar samhällsutveckling genom att arbeta tillsammans med invånare, myndigheter, näringsliv, föreningsliv och civilsamhället.
  4. All verksamhetsutveckling ska gynna en hållbar utveckling för Alingsås kommun och dess invånare. Nya lösningar och idéer bejakas genom att arbetet alltid ska ha ett lärandeperspektiv.
  5. Alingsås kommuns mål för hållbar utveckling ska aktivt kommuniceras internt och externt.

Caroline Forssbaeck

NULL

Folkhälsostrateg, Stabsavdelningen kommunledningskontoret