Kränkande behandling

Uppdraget i förskola, skola och gymnasiet är att förmedla kunskaper och värden. Värdegrunden ska genomsyra all verksamhet och personalen ska förmedla och gestalta denna värdegrund. Alla barn och elever ska känna sig trygga och respekterade som de är.

Texten uppdaterad 2022-03-15

Alla ska bli utmanade och få det stöd de behöver för att utveckla sin fulla potential. Avgörande för det är att inga barn eller elever ska bli utsatta för diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling.

Skillnaden mellan diskriminering, trakasserier och kränkningar

Diskriminering är när en person, medvetet eller omedvetet, utsätter en viss grupp eller person för orättvis behandling. Diskriminering förutsätter ett maktövertag hos den som diskriminerar – alltså kan en lärare diskriminera en av sina elever, men inte tvärtom. En elev kan därmed inte heller diskriminera en annan elev, eftersom de är jämställda.

Diskrimineringar och trakasserier kan ske vid ett enstaka tillfälle eller flera upprepade tillfällen, och är alltid kopplade till en av sju diskrimineringsgrunder.

När en händelse inte kan kopplas till någon av diskrimineringsgrunderna så klassas det istället som en kränkning eller kränkande behandling. Kränkningar kan, precis som diskriminering och trakassering, ske både medvetet och omedvetet samt vid enstaka eller upprepade tillfällen. Det är personen som är utsatt som avgör vad som är en kränkning.

Anmälan

Personal i förskola, skola och gymnasium måste anmäla kränkande behandling, trakasserier och sexuella trakasserier som personalen får kännedom om och som sker i samband med förskolans eller skolans verksamhet till rektorn. Huvudmannen har sedan det slutgiltiga ansvaret.

Om du som förälder vill göra en anmälan ska du använda blanketten som du finner längst ner på denna sidan.

Plan mot kränkande behandling

Alla verksamheter som regleras i skollagen är skyldiga att se till att det finns ett målinriktat arbete för att motverka kränkande behandling av barn och elever. Det ska genomförs åtgärder för att förebygga och förhindra att barn och elever utsätts för kränkande behandling och årligen ta fram en plan mot kränkande behandling, en likabehandlingsplan.

Alingsås kommun