Riktlinjer Foodtrucks

Det krävs tillstånd för foodtrucks i form av upplåtelse av offentlig plats, detta söks hos polisen och hamnar på remiss hos kommunen. Tänk på att du kan behöva andra tillstånd exempelvis från livsmedel- och hälsaenheten som utför livsmedelskontrollen.

Texten uppdaterad 2024-02-09

Detta gäller

 • Gatumarken är allmän platsmark och ska vara tillgänglig för alla.
 • Foodtrucks ska följa ordningslagen och fungera tillsammans med boende och besökande i staden.
 • I samband med att ansökan om upplåtelse av plats lämnas in, ska ett foto av ekipaget skickas med samt registreringsnummer på det fordon som ska stå uppställt.
 • När tillstånd beviljats ska tillståndet finnas tillgängligt i foodtrucken.
 • Avgift för foodtruck är 1875/mån
 • Upplåtelser offentlig plats skrivna 2020, gäller max fram till årsskiftet, man har möjlighet att hyra en plats för ett år (kalenderår). Anmälan för att boka ett år öppnar 1 november varje år. Man kan även boka kortare perioder.
 • Fyra platser finns att tillgå i Åmanska parken, med tillgång till el. Se översiktsbild.
 • Det finns två extra platser, dessa kan endast bokas som längst två månader i taget.
 • Vid större evenemang kan ersättningsplatser komma ifråga för den bokade platsen.
 • Max längd på fordonet är sju meter
 • Tider man får nyttja platsen är 09:00 – 02:00
 • En foodtruck som är stängd och det inte sker försäljning ifrån måste avlägsnas från platsen. Parkering till nästa dag är inte tillåten.
 • Om elkabel läggs över gångstråk ska kabelskydd användas.

Avfallshantering

Sopor ska tas omhand av tillståndsinnehavaren och dagligen forslas bort från platsen. Städning ska göras dagligen inom en radie av tio meter från foodtrucken detta inkluderar även uppställningsytan. De sopor som uppstår får inte slängas i omkringliggande papperskorgar.

Vatten/Avlopp

Vatten och avlopp finns ej att tillgå på platsen. Det krävs att varje foodtruck kan hantera detta själva, t.ex. genom ett slutet system. Tömning av gråvatten och fettavskiljare skall följa Alingsås Kommuns regelverk. Inga kopplingar till det kommunala nätet får göras.

Brandfarligt gods

Foodtrucks ska följa de regler som finns för hantering av brandfarligt gods, till exempel gasol. Kontakt: Räddningstjänsten.

Övrigt

 • Ingrepp/fastsättning av markiser, väderförankring eller dyl. i markbeläggningen eller träd får ej göras.
 • Ingen tillhörande möblering får finnas i anslutning till foodtrucken.
 • Alla villkor och påpekanden från Alingsås kommun och polisen ska följas, om inte detta sker kan tillståndet komma att dras in.
 • Du har ingen rätt till ersättning om ditt polistillstånd återkallas.
 • Om du av något skäl vill byta försäljningsplats behöver du ansöka om ett nytt polistillstånd men får nyttja den kvarstående inbetalda avgiften för föregående plats. Om du har hyrt en årsplats och inte utnyttjar denna under en månads tid så har Alingsås kommun rätt att hyra ut den till annan handlare. Återbetalning av årsavgift kommer inte ske.
 • Ditt tillstånd är personligt och får inte överlåtas. Tillståndsbeviset samt uppgifter om ansvarig anordnare ska alltid finnas på plats och kunna visas upp. Om dina eller ansvarig anordnares kontaktuppgifter ändras ska detta meddelas polisen omgående. Utarrendering och andrahandsuthyrning medges inte.
 • Om betalningen till kommunen missköts kan tillståndet komma att dras in.

Telefontid trafik- och parkenheten

NULL

Kontakta trafik- och parkenheten på 0322-61 70 22, telefontid kl. 8-10 alla helgfria vardagar. Kontakta växeln övrig tid 0322-61 60 00, kl 8-17 måndag-torsdag och 8-16 fredag., Trafik- och parkenheten

Livsmedel- och hälsaenheten

NULL

Bygg- och miljöavdelningen

Samhällsbyggnadsförvaltningen

NULL

Samhällsbyggnadsförvaltningen