Riktlinjer för uteserveringar

Riktlinjerna gäller på gator, torg och i parker som är allmän platsmark och på kommunalt ägd kvartersmark.

Texten uppdaterad 2023-10-05

Alingsås växer och så gör även efterfrågan av uteserveringar. För att underlätta för samtliga kommuninvånare har dessa riktlinjer tagits fram av samhällsbyggnadsförvaltningen. Riktlinjerna gäller på gator, torg och i parker som är allmän platsmark och på kommunalt ägd kvartersmark. Handläggare på samhällsbyggnadsförvaltningen använder riktlinjerna för att göra en bedömning av ansökan om tillstånd för uteservering. Riktlinjerna för uteserveringar gäller från 2021-04-01 och tillsvidare.

Utformning

 • Allt ska få plats inom den yta som tillståndet gäller för.
 • Det använda området ska hållas städat och i god ordning samt återställas efter användande.
 • Uteserveringen får vara lika lång som restaurangen är inomhus om inte annat har överenskommits.
 • Förutsättningarna är olika från plats till plats, beroende på om uteserveringen ligger på en gångbana, torg eller i en park. Fråga samhällsbyggnadsförvaltningens handläggare först om din tänkta plats är lämplig för uteservering.
 • En uteservering får inte placeras framför någon annans entré.
 • Ledstråk får ej blockeras.
 • En fri gångyta utan hinder ska finnas intill fasad eller utanför uteservering, utformning kan variera från fall till fall.
 • Uteserveringen får ej fästas i marken med borrning eller liknande.
 • Ett staket ska vara minst 0,90 och max 1,10 meter högt.
 • Uteserveringen ska vara lätt att upptäcka för en person som har nedsatt syn, därför ska den vara mörkt kontrastfärgad och ha en minst 10 cm hög listkant nedtill som är kännbar.
 • Till ansökan ska du bifoga en måttangiven skiss utformad efter riktlinjerna. Bifoga gärna bilder. Samhällsbyggnadsförvaltningen behöver få in alla handlingar innan ansökan bedöms.

Tillstånd och avgift

 • 1 april – 31 oktober är normaltid för uteservering.
 • Sökande ansvarar för att erhålla erforderliga tillstånd.
 • Avgifter debiteras enligt gällande taxa.
 • Skador som orsakas av användning debiteras tillståndshavaren.
 • Alingsås kommun har rätt att utföra arbete på ytan under tiden då tillståndet är giltigt.

Uteserveringar på vintern

Vintersäsongen stäcker sig från 1 nov fram till 31 mars och ett arbete med att ta fram ett stadsmiljöprogram pågår där uteserveringarnas utseende och utformning kommer att behandlas. Då programmet ännu inte är antaget så kommer vi att ha särskilda kriterier som endast gäller under vintersäsongen 2023/2024. 

Dessa kriterier är följande:

 • Bord och stolar ska placeras direkt på marken, såvida det inte redan finns färdig ”uppbyggnad” som nyttjas under sommarsäsongen.
 • Värmekälla/källor ska finnas, exempelvis gasoldrivna terassvärmare, mindre värmefläktar godtas ej. 
 • Parasoll som är anpassade för uteserveringar ska användas. Dessa får inte fästas i fasad på byggnader eller kopplas samman. De får inte heller sträcka sig utan för serveringen yta.
 • Uteserveringens utformning, storlek  med mera behandlas under ansökan, de är inte självklart att samma yta som nyttjas för sommarsäsongen kan nyttjas för vintersäsongen. 
 • Uteserveringen får inte användas för förvaring.
 • Restaurangens eller caféets namn och logotyp kan finnas på vindskyddet/sidorna, annan reklam får inte förekomma.
 • Menyskyltar, blommor med mera ska rymmas inom uteserveringen
 • Marschaller utgör en olycksrisk och bör därför undvikas. Stearinet kan också orsaka skador på markbeläggningen/stensättning och är ofta svårt att få bort.
 • Innehavaren av uteserveringen ansvarar för renhållning, snöröjning och halkbekämpning i dess närområde.

Ansökan om att få nyttja offentlig plats gör hos Polismyndigheten. Tänk också på att sökanden själv ansvarar för att ansöka om erforderliga tillstånd hos exempelvis bygglov eller räddningstjänsten.

Så ansöker du om tillstånd

 • Polismyndigheten ger tillstånd för att använda allmän platsmark för uteservering efter godkännande från samhällsbyggnadsförvaltningen.
 • Kontakta samhällsbyggnadsförvaltningen för att se om platsen är lämplig för uteservering innan du skriver din ansökan.
 • Om villkoren inte följs kan Polisen ta tillbaka tillståndet.

Telefontid trafik- och parkenheten

NULL

Kontakta trafik- och parkenheten på 0322-61 70 22, telefontid kl. 8-10 alla helgfria vardagar. Kontakta växeln övrig tid 0322-61 60 00, kl 8-17 måndag-torsdag och 8-16 fredag., Trafik- och parkenheten

Samhällsbyggnadsförvaltningen

NULL

Samhällsbyggnadsförvaltningen