1 Driftstörningar

Sollebrunns tätort

Onsdagen 26 maj 2021 beslutade kommunfullmäktige om att anta ett nytt planprogram för Sollebrunn. Målet med planprogrammet är att Sollebrunn ska vara en attraktiv tätort med bostadstyper för alla faser i livet och med goda förutsättningar för människor att kunna arbeta, mötas och driva företag. Detaljplanen för bostäder vid Erskavägen har vunnit laga kraft och detaljplanearbete pågår för centrala Sollebrunn.

Texten uppdaterad 2022-04-26

Trafiksäkerheten och tillgängligheten ska höjas i delar kommunen förfogar över, med särskilt fokus på fotgängare och cyklister. De offentliga rummen ska upplevas trivsamma och främja möten mellan människor.

Planprogram för Sollebrunn antaget i kommunfullmäktige

Onsdagen 26 maj 2021 beslutade kommunfullmäktige om att anta det nya planprogrammet för Sollebrunn. Se bifogad fil nedan.

Under våren 2021 var planprogrammet ute på samråd vilket engagerade många. Det kom in flera synpunkter och planprogrammet uppdaterades inför antagande. Planprogrammet är inte juridiskt bindande, men syftar till att visa kommunens viljeinriktning för Sollebrunn och hur det fortsatta arbetet med orten kan se ut.

Som ett resultat av arbetet med planprogrammet har efterfrågan på villatomter ökat och kommunens småhustomter i Sollebrunn såldes snabbt. Kommunen kommer därför även att se över den kommunala markreserven i Sollebrunn för att se vilka möjligheter det finns för att tillskapa fler småhustomter.

Detaljplan för bostäder vid Erskavägen har vunnit laga kraft

Samhällsbyggnadsnämnden antog detaljplanen den 21 mars 2022, § 43. Länsstyrelsen har den 12 april 2022 beslutat att inte pröva kommunens antagandebeslut. Eftersom ingen överklagande detaljplanen har den fått laga kraft 13 april 2022.

Planområdet ligger i Sollebrunn, väster om torget och strax söder om riksväg 42.

Detaljplanearbetet har prövat cirka 35 lägenheter i fyra huskroppar med ett till två våningsplan samt inredd vind, fördelade på båda sidor om Erskavägen.

Lovisa Grahn

NULL

Planarkitekt, Planenheten

Samhällsbyggnadsförvaltningen

NULL

Samhällsbyggnadsförvaltningen