Fortsätta avsiktsförklaringen kring E20

Texten uppdaterad 2022-11-04

Beskrivning: En avsiktsförklaring tillsammans med Trafikverket som ska leda till att effektivisera trafiksystemet i centrala Alingsås. En undersökning genomförs under 2022 bland invånare och företag för att identifiera medborgarnas viljeriktning för E20 och andra förbindelser i staden.

Tidplan: pågående

Ansvar: Tillväxtavdelningen, Kommunledningskontoret

Samarbetspartner: Samhällsbyggnadskontoret

Kontaktperson: Markus Thunberg, Infrastrukturstrateg och samordnare strategisk samhällsplanering

Resultat: Frågan om kommunens viljeriktning har hanterats inom ramen för stadsplan och enkät om infrastruktur under 2022.

Markus Thunberg

NULL

Strateg infrastruktur och trafik, Tillväxtavdelningen