Alingsås kommuns näringslivsstrategiska program 2021-2035

Det näringslivsstrategiska programmet beskriver hur Alingsås kommun ska arbeta med strategiska näringslivsfrågor på ett långsiktigt, målinriktat och konkret sätt.

Texten uppdaterad 2021-12-14

Syftet med programmet är att tydliggöra och stärka Alingsås kommuns samlade arbete gentemot näringslivet. Det kan till exempel vara genom att ha förståelse för behoven att utveckla infrastrukturen, bereda detaljplanerad mark och underlätta upphandlingar och etableringar. Målet är att det i Alingsås ska finnas goda förutsättningar för ett starkare näringsliv och växande arbetsmarknad så att arbetstillfällen och tillväxt skapas, samt att näringslivet ska ha stöd från Alingsås kommun.

Utifrån dialog med näringslivet är det avgörande att det operativa genomförandet av de aktiviteter som har koppling till programmet präglas av nytänkande, handlingskraft och samverkan. I programmets genomförande ska därför öppenhet och delaktighet för företagen och deras organisationer säkerställas med öppna möten där resultat, åtgärder och erfarenheter redovisas och diskuteras.

Alingsås kommuns näringslivsstrategiska program har koppling till det program som är framtaget av Göteborgs Stad och Business Region Göteborg (BRG) tillsammans med regionens kommuner och näringsliv för perioden 2018-2035. Där är den övergripande målbilden att skapa förutsättningar för 120 000 nya jobb till år 2035. Förbundsstyrelsen i GR har ställt sig bakom programmet och uppmuntrar medlemskommunerna att relatera till de övergripande målen i programmet för att stödja den regionala utvecklingen.

Alingsås kommun