Målbild med programmet

Målbilden för Alingsås kommuns näringslivsstrategiska program uttrycker att näringslivet ska ha stöd från Alingsås kommun, vilket bland annat kan bestå av en effektiv handläggning av ärenden, positiva attityder och ett gott bemötande.

Texten uppdaterad 2023-09-25

Stödet kan också uttryckas i de övergripande processerna, exempelvis genom en hållbar samhällsplanering som skapar möjligheter för företag att växa, skolor som utvecklar bra kompetens, samt genom ett stort utbud av bostäder av olika slag. Den kvantitativa målbilden är att skapa förutsättningar för 3 700 ytterligare jobb i kommunen fram till 2035.

”I Alingsås finns goda förutsättningar för ett starkt, diversifierat näringsliv och en växande arbetsmarknad. Det ska vara enkelt att driva företag och genom kommunikativ och serviceinriktad dialog, ska Alingsås kommun möjliggöra för företag att växa och etablera sig.”

Målbilden är nedbruten i tre underliggande mål som tar fasta på de strategiska områden som det näringslivsstrategiska programmet omfattar: kompetensförsörjning och attraktionskraft, samhällsplanering samt företagsklimat och innovationskraft. Målen för 2035 har formulerats i dialog med näringsliv, lokala företagsföreningar, politiker, förvaltningar och bolag, samt regionala samarbetspartners.

Alingsås kommuns näringslivsstrategiska program har koppling till det program som är framtaget av Göteborgs Stad och Business Region Göteborg (BRG) tillsammans med regionens kommuner och näringsliv för perioden 2018-2035. Där är den övergripande målbilden att skapa förutsättningar för 120 000 nya jobb till år 2035. Förbundsstyrelsen i GR har ställt sig bakom programmet och uppmuntrar medlemskommunerna att relatera till de övergripande målen i programmet för att stödja den regionala utvecklingen.

Alingsås kommun