Genomföra områdesträffar

Texten uppdaterad 2021-10-19

Beskrivning: bidra till dialog, informationsutbyte och samverkan genom att bjuda in till områdesträffar tillsammans med näringslivet, exempelvis vid insatser som påverkar fysisk planering, infrastruktur, tillgänglighet m.m.

Tidplan: 2022

Ansvarig: Tillväxtavdelningen, Kommunledningskontoret

Samarbetspartners: övriga förvaltningar

Kontaktperson: Anna Milsta, näringslivsstrateg

Alingsås kommun