Genomför näringslivsdialog om verksamhetsmark och infrastruktur

Texten uppdaterad 2023-05-03

Beskrivning: Bjuda in till näringslivsdialog om planerna kring verksamhetsmark och infrastruktur.

Syfte: Bidra till ökad kännedom om vad som planeras, samt få inspel från näringslivet som kan användas i framtida planering.

Tidplan: 2023

Ansvar: Tillväxtavdelningen, kommunledningskontoret

Samarbetspartners: Samhällsbyggnadsförvaltningen

Näringslivsenheten

NULL

Näringslivsenheten