Ödenäs skola

Ödenäs skola ligger cirka 1,5 mil söder om Alingsås. Vackert belägen på en ås mellan sjöarna Ömmern, Ören och Nären.

Texten uppdaterad 2022-11-29

I nära anslutning till skolbyggnaden ligger kyrkan, församlingshemmet och hembygdsgården. Bygden har djupa kulturella anor och tas tillvara i undervisningen. Skolan byggdes redan 1913 och i början på 90-talet gjordes det en om- och tillbyggnad för fritids, förskola, matsal och eget tillagningskök.

I Ödenäs skola känner alla barn och all personal varandra väl vilket skapar ett mycket gott arbetsklimat.

Samverkan med andra skolor

Ödenäs skola saknar egen idrottshall och egna slöjdsalar. Därför samverkar skolan med Hemsjö skola och Ingareds skola. Dit åker eleverna buss för att få undervisning i idrott, musik och slöjd. Samverkan sker även med Gustav Adolfskolan där lektioner i språkval och hemkunskap tillgodoses.

Nära naturen

Skolans placering med dess närhet till naturen ger elever och personal utmärkta möjligheter till naturstudier. Ett viktigt arbete är att barnen skall få förståelse och kunskaper om kretsloppstänkandet.

Barnen lär sig konfliktlösning och kompissamtal

Skolan arbetar mycket med att stärka barnens självkänsla. Det pågår ett regelbundet arbete med etiska samtal, kompissamtal, där eleverna arbetar med konfliktlösning, värdegrundsfrågor och kamratskap. Grundläggande för dessa diskussioner är personalens gemensamma syn på normer och värden.

Elevdemokrati

Att fostra eleverna i en demokratisk anda värdesätts på skolan. Som ett led i denna process skall eleverna ha rätt till inflytande över sin skolsituation och uppmuntras till att ta ansvar för sin egen utbildning. Genom att t ex lärarna tydliggör skolans mål för eleverna så ökar deras delaktighet och ansvar.