Infrastruktur – E20 och Västra stambanan

Alingsås kommun håller på att ta fram en viljeinriktning för hur E20 och Västra stambanan ska utvecklas för både staden och ur ett nationellt perspektiv. För att kunna ge ett tydligt och samstämt svar kring vad Alingsås kommun vill med E20 och Västra Stambanan måste först ett svar ges kring vilken stad och kommun invånarna vill ha i framtiden.

Texten uppdaterad 2023-05-16

E20 idag

Efter att planen för ny motorväg genom centrala Alingsås inte blev av tecknades en separat avsiktsförklaring mellan Alingsås kommun och Trafikverket för att hantera problem på kort och medellång sikt. Dessa åtgärder innefattar:

  1. E20 Sveaplan, ny planskild GC-passage.
  2. E20 Sveaplan, trimningsåtgärder.
  3. E20 Götaplan, ny cirkulationsplats korsningen E20/180.
  4. Väg 180, ny cirkulationsplats korsningen 180/Kungsgatan.
  5. Väg 180, trimningsåtgärder.
  6. E20 Metallgatan-Lärkvägen, ny planskild GC-passage.
  7. Trimningsåtgärder på sträckan.

För närvarande pågår förstudier på flera av ovanstående objekt.

E20 i framtiden

Alingsås kommun håller på olika sätt att se över hur man ska se på den långsiktiga utvecklingen av staden och E20. Dels pågår arbete med en kommande stadsplan där en långsiktig plan för staden ska slås fast, och dels pågår andra diskussioner och undersökningar.

I den långsiktiga planeringen måste särskild hänsyn tas till vilken typ av trafik som färdas på vägen. På E20 i Alingsås är ca 50% av trafiken genomfartstrafik. Dessutom är E20 utpekad huvudled för farligt gods.

Tyck till om planeringen

I samband med dessa arbeten önskar Alingsås kommun ta reda på vad som är viktigt för kommuninvånarna när staden, kommunen och infrastrukturer ska utvecklas och eventuellt flyttas.

Under december skickades en medborgarenkät ut till 3 600 slumpmässigt utvalda alingsåsare. Utöver detta fanns även möjlighet för den som inte hade fått enkäten att komma med synpunkter via en e-tjänst.

Just nu pågår en sammanställning av synpunkterna som ska användas som utgångspunkt för vidare ställningstaganden kring utvecklingen i kommunen

Historik

Västra stambanan

Den 30 april 1855 togs det första spadtaget vid byggandet av Västra stambanan, i Skaveryd strax utanför Alingsås. Hela sträckan mellan Göteborg och Stockholm stod färdig hösten 1862. Banan byggdes under 1910-talet ut till dubbelspår på delar av sträckan och bland annat invigdes sträckan fram till Norsesund år 1916. Efter att ha elektrifierats 1923 så har inte Västra stambanan förändrats i någon större utsträckning på sträckan Olskroken – Alingsås, bortsett från förbigångsspår och moderniseringar av teknik.

Västra stambanan har idag mycket blandad trafik med snabbtåg och godståg som båda ska gå långa sträckor längs linjen utan att störa region- och pendeltågens fasta tidtabeller. Denna blandning av olika trafikslag, med olika stoppmönster och medelhastigheter blir ett stort problem då snabbare tåg behöver sakta in för långsamma framförvarande tåg.

På sträckan mellan Alingsås och Göteborg är det mest kritiskt, där är man sedan länge uppe i kapacitetstaket. Järnvägen är också mycket kurvig på denna sträcka vilket håller nere den möjliga hastigheten. För att klara av efterfrågan så krävs fler spår mellan Alingsås och Göteborg.

I dagsläget finns inget beslut om att bygga ut Västra stambanan med fler spår mellan Alingsås och Göteborg, men både Västra Götalandsregionen och Alingsås kommun har uttalat att behovet av utbyggnad är stort. Placering av ytterligare spår är inte bestämt eller färdigutrett men skulle antingen kunna ske i befintlig korridor eller i ny sträckning.

E20

I början av 1950-talet planerade man en radikal omläggning av trafiken genom staden med en ny Europaväg genom staden strax söder om järnvägen. Vägen stod klar i början på 1960-talet och har i stora drag sett ut på detta sätt sedan dess, även om olika former av anpassningar har genomförts genom åren.

Under åren 1993-98 utarbetades lokaliseringsplaner för E20 som pekade på möjligheter till förbifart söder om Alingsås. Efter en kompletterande utredning 1997 beslutades att fortsatt arbete skulle inriktas på ombyggnad av befintlig sträckning genom Alingsås efter att detta bland annat förordats av Alingsås kommun.

Förbifartsalternativen bedömdes leda till förbättrad boendemiljö i staden, men orsaka stora intrång i relativt orörda områden, kostsam och bullerspridande bro i Forsåns dalgång samt ligga nära skyddsområde för vattentäkt.

En förbifart skulle också delvis avlasta befintlig väg genom Alingsås. Över 10 000 fordon per dygn (mer än hälften av den totala trafiken) skulle fortsätta nyttja befintlig väg.

Upprustning skulle bli nödvändig även av genomfarten bl.a. för att minska barriäreffekten mellan stadens olika delar. Nyttan av en förbifart bedömdes således begränsad även om den tyngre och genomgående trafiken skulle nyttja förbifarten.

I början av 2010-talet lades ett förslag fram om motorväg genom Alingsås tillsammans med fyra nedsänkta trafikplatser istället för dagens korsningar. Alingsås kommun föredrog en lösning där en central sträcka överdäckades för att möjliggöra en sammanbyggnad av staden vid området Lyckan, vilket blev basen för en överenskommelse om medfinansiering.

I vägplanearbetet under 2014 upptäcktes att grundvattentrycket var betydligt högre än vad man känt till från förstudieskedet. Det innebar att det inte gick att bygga vägen så som planerats. Trafikverket har därefter tillsammans med Alingsås kommun valt att pausa arbetet tills en ny lösning beslutats för hur framtidens E20 genom Alingsås ska byggas.

Markus Thunberg

NULL

Strateg infrastruktur och trafik, Tillväxtavdelningen