Skolval

Ansökan till förskoleklass och årskurs 7

 

Ansökan

Via denna sida gör du din digitala ansökan till förskoleklass samt till fritidshem. Ansökan görs samtidigt, i samma e-tjänst.
 
Via denna sida gör du din digitala ansökan till årskurs 7. 
 
Se detaljerad information och urvalskriterier i bifogad fil.
 

Val av grundskola - det fria skolvalet

I första hand ska elever alltid erbjudas placering på den skola som  vårdnadshavarna önskar att eleven ska gå i.
 
9 kap. Förskoleklassen
Placering vid en skolenhet
15 § En elev ska placeras vid den av kommunens skolenheter där elevens
vårdnadshavare önskar att eleven ska gå. Om den önskade placeringen skulle
medföra att en annan elevs berättigade krav på placering vid en skolenhet nära hemmet åsidosätts, ska dock kommunen placera eleven vid en annan skolenhet. Kommunen får annars frångå elevens vårdnadshavares önskemål endast om den önskade placeringen skulle medföra att betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter uppstår för kommunen.
 
10 kap. Grundskolan
Placering vid en skolenhet
30 § En elev ska placeras vid den av kommunens skolenheter där elevens
vårdnadshavare önskar att eleven ska gå. Om den önskade placeringen skulle
medföra att en annan elevs berättigade krav på placering vid en skolenhet nära hemmet åsidosätts, ska dock kommunen placera eleven vid en annan skolenhet inom sin grundskola. Kommunen får annars frångå elevens vårdnadshavares önskemål endast om
1. den önskade placeringen skulle medföra betydande organisatoriska eller
ekonomiska svårigheter för kommunen, eller
2. det är nödvändigt med hänsyn till övriga elevers trygghet och studiero.
Beslut enligt andra stycket punkt 2 gäller omedelbart, om inte annat beslutas.
 
Alla elever ska erbjudas en plats på en skolenhet nära hemmet. För elever som saknar en skolenhet nära hemmet erbjuds skolskjuts. Skolverket förtydligar att det kan finnas flera skolor i kommunen som anses vara belägna nära hemmet så
närhetsprincipen innebär inte alltid att eleven blir placerad i den skolenhet som ligger närmast hemmet.
 
I Alingsås definieras ”nära hemmet” som 2 km för en elev i Förskoleklass och 5 km för en elev i årskurs 7.
 

Elever från andra kommuner

Ansökan görs via e-tjänsten för skolval eller via blankett för inskrivning i grundskola.
 
Eftersom hemkommunen har huvudansvar för eleverna i sin kommun prioriteras folkbokförda barn i Alingsås kommun före utomkommunala barn om skolenheten blir full.
 

Byte av skola i Alingsås kommun

Se länk för mer information.
 

Skolskjuts

Ansökan om skolskjuts görs separat, i första hand via e-tjänst:
 
Det finns särskilda regler kring skolskjuts i skollagen och genom regler antagna av Barn- och ungdomsnämnden. Elever i förskoleklass ska ha minst 2 km skolväg till placeringsskolan. För elever i årskurs 7 gäller minst 5 km skolväg till placeringsskolan. Med skolväg avses den kortaste användbara vägen. Skolskjuts beviljas inte till och från fritidshemmet utan endast till och från skolans tider.
 
Tänk på att göra ansökan så snart ni kan efter skolvalsansökan.  
Tillhörande information