Ta fram en detaljplan för verksamhetsmark – etapp 2

Texten uppdaterad 2024-01-08

Beskrivning: Mer planlagd verksamhetsmark genom att ta fram en detaljplan för verksamhetsmark – etapp 2

Tidplan: 2023 – 2024

Ansvar: Tillväxtavdelningen, Kommunledningskontoret

Kontaktperson: Hanna Andersson, enhetschef Exploateringsenheten

Resultat: Detaljplanen syftar till att möjliggöra för ca 80 ha ny verksamhetsmark, varav kommunen äger cirka 60 % av markområdet.

Bälinge Företagspark bedöms med sitt geografiska läge vara attraktivt för företag och verksamheter som vill etablera sig i kommunen. Platsen har utmärkta förutsättningar med möjlighet till stora ytor för etableringar och närheten till E20. Bälinge företagspark ligger relativt nära stadskärnan, endast 5 km bort. Syftet med området är att det ska ha väl fungerande infrastruktur och vara en plats som attraherar arbetskraft till kommunen.

Hanna Andersson

NULL

Exploateringschef, Exploateringsenheten