Ta fram en detaljplan för verksamhetsmark – etapp 1

Beskrivning: Mer planlagd verksamhetsmark

Tidplan: 2021-2023

Ansvar: Tillväxtavdelningen, Kommunledningskontoret

Kontaktperson: Hanna Andersson, enhetschef Exploateringsenheten

Resultat: Detaljplan etapp 1 i Bälinge företagspark antogs i juni 2021. Marken såldes under december 2021. Etableringen genererar 100-200 arbetstillfällen.

Alingsås kommun