Principer för tilldelning av verksamhetsmark

Texten uppdaterad 2024-01-08

Beskrivning: Kriterier och prioriteringar för tilldelning av mark, med utgångspunkt i kommunens riktlinjer för marktilldelning, bidrar till transparenta processer och ramar för tilldelning av försäljningsklar mark.

Tidplan: 2022-2023

Ansvar: Tillväxtavdelningen, Kommunledningskontoret

Kontaktperson: Hanna Andersson, enhetschef exploateringsenheten

Resultat: Med utgångspunkt i kommunens riktlinjer för markanvisning har kommunen tagit fram fördjupade kriterier som kommunen värderar högt i samband med tilldelning av mark för etableringar. Kriterierna och beskrivningen av dem finns tillgängliga på kommunens hemsida och är förankrade politiskt (dock inget formellt beslut). Kriterierna ska ligga till grund för bedömning av vilka verksamheter som kommunen vill prioritera och syftar till att bidra till transparenta processer gentemot näringslivet.

Hanna Andersson

NULL

Exploateringschef, Exploateringsenheten