Fortsätt att bedriva en effektiv bygglovshantering

Texten uppdaterad 2022-11-04

Beskrivning: En bra dialog genom hela planeringskedjan mellan företagare/fastighetsägare och bygglovsenheten för att minimera att oväntade förutsättningar uppstår i samband med bygglovsprövningar. Syftet är att bidra till en effektiv, rättssäker och snabb bygglovshantering.

Tidplan: löpande

Ansvar: Bygglovsenheten, Samhällsbyggnadskontoret

Samarbetspartners: Näringslivet

Kontaktperson: Marie Berghult, avdelningschef Bygg- och miljö

Alingsås kommun