1 Driftstörningar

Detaljplan Bälinge företagspark

Beskrivning: Bälinge företagspark ska vara väl fungerande med skiftande verksamheter som ska tillföra arbetstillfällen i kommunen. Syftet med området är att det ska ha väl fungerande infrastruktur och vara en attraktiv arbetsplats.

Bälinge Företagspark bedöms med sitt geografiska läge intill E20 vara attraktivt för företag och verksamheter som vill etablera sig i kommunen. Vilken slags verksamheter som kan vara tänkbara i området behöver utredas vidare och efterfrågan hos marknadens aktörer är en av flera aspekter som tillför värde till planarbetet. Stor vikt läggs vid att  skapa förutsättningar för redan etablerade verksamheter som vill expandera eller verksamheter som av strategiska skäl ser fördelar med att  förflytta sin befintliga verksamhet till området.

Detaljplan för etapp 1 antogs av kommunfullmäktige i juni 2021. Inom området pågår nu framtagande av detaljplan för etapp 2.

Syfte: Att utreda och planera för utbyggnad av befintliga verksamhetsområden i Tokebacka och Bälinge.

Se hela planförslaget här

Tidplan: 2024-2025

  • Detaljplanen har varit på samråd under sommaren 2022
  • Detaljplanen förväntas kunna antas årsskiftet 2024-2025.

Kontaktperson: Åsa Jönsson, Planchef

Åsa Jönsson

NULL

Enhetschef planenheten, Planenheten