Ändra markanvändning på strategiska fastigheter

Texten uppdaterad 2024-01-08

Beskrivning: Tillmötesgå behovet av planlagd mark med sådan markanvändning som efterfrågas på marknaden genom att ändra markanvändning på strategiskt utvalda kommunala fastigheter.

Tidplan: 2021-2023

Ansvar: Tillväxtavdelningen, Kommunledningskontoret

Samarbetspartner: Planenheten, Samhällsbyggnadsförvaltningen

Kontaktperson: Hanna Andersson, enhetschef Exploateringsenheten

Resultat: Planändring har initierats av fastigheten Nolby 37:25, från industrimark till handel. Under året 2022 uppstod ett behov om elförsörjning för framtiden. Därför så pausades planarbetet och marken är reserverad för Alingsås Energi. Fastigheten är nu såld till Alingsås energi för batterilagring. Syftet med etableringen är att kunna lagra el för att trygga elförsörjningen för Alingsås tätort.

Hanna Andersson

NULL

Exploateringschef, Exploateringsenheten