Illustration, pojke som cyklar ut bakom häck

Klipp häcken för säkerhets skull

Här får du information om siktens betydelse för trafiksäkerheten på bostadsgator och vad du som tomtägare kan göra för att förbättra den.

Träd, buskar och häckar får inte hindra trafiken. Som fastighetsägare är du skyldig att se till att riskerna för olyckor begränsas. Inte nog med att du skymmer sikten för trafikanterna i vägkorsningar. Du kanske också gömmer skyltar, vägmärken och gatlysen bakom grönskan.

Plan- och bygglagen 8 kap 15 §

"En tomt ska hållas i vårdat skick och skötas så att risken för olycksfall begränsas och betydande olägenheter för omgivningen och för trafiken inte uppkommer."

Säker trafik på bostadsgator kräver fri sikt i korsningar

Varje år skadas människor i onödan för att sikten skyms. Några enkla åtgärder före och under sommaren kan rädda liv.                                                                                                

Du som har tomt intill gata

Häck och buskar bör växa inom eget tomtområde. Om du har buskar eller träd som sträcker sig ut över gata eller gångbana bör du se till att de inte inskränker bredden på gata/gångbana och att det finns fri höjd för trafikanterna.

Den fria höjden som krävs är:
över gångbana minst 2,5 meter
över cykelväg minst 3,2 meter
över körbana minst 4,6 meter

Du som har utfart mot gata

Vid utfart bör du se till att dina växter inte är högre än 80 cm från gatan inom markerad sikttriangel.

Sikten ska vara fri minst 2,5 meter från gatan eller gångbanan. 

Du som har hörntomt

Om din tomt ligger intill en gång- och cykelväg eller gata bör du se till att dina växter inte är högre än 80 cm i en sikttriangel som sträcker sig minst 10 meter åt vardera hållet.

Några rekommendationer

Träd och buskar växer!

För att bibehålla god sikt är det viktigt att redan vid planteringstillfället föreställa sig trädens och buskarnas utveckling några år framåt så att man placerar dem tillräckligt långt från vägen.

Växterna brer ut sig olika mycket beroende på vilken art man väljer, vilken klimatzon man befinner sig i, jordens beskaffenhet och skötseln. I plantskolor finns kunskap om växter. Där kan man få tips om arter som passar trädgården klimat- och funktionsmässigt, liksom skötselråd.
 

Plantera på rätt ställe!

Stora buskar och träd bör placeras minst 2 meter innanför tomtgräns.
Häck- och buskplantor bör placeras minst 60 cm innanför tomtgräns.
 

Lämpliga häckväxter

Friväxande låg häck: liten svart aronia, björkspirea, hybridspirea, mahonia, ölandstok.

Klippt häck: avenbok, bok, hagtorn, häckkaragan, idegran, liguster, måbär, naverlönn, oxbär, spirea, syren.

Häckplantor planteras normalt tre stycken per löpmeter. I samband med vårplantering beskärs häckplantan. Vid höstplantering väntar man med beskärningen till påföljande vår. Häckplantan klipps ned till halva höjden för att den ska ge tillräckligt med nya skott nedtill.

 

Broschyr i pdf-format

Nedan finns broschyr i pdf-format för utskrift.