Ledighetsansökan

Texten uppdaterad 2023-08-10

Ansökan om ledighet registreras i Skola24 senast 2 veckor före önskad ledighet. Den handläggs då av ansvarig lärare.

En elev kan medges ledighet under vissa förutsättningar med utgångspunkt i elevens samlade situation. Faktorer som ska vägas in vid en prövning av en ledighetsansökan är frånvarons längd, studiesituationen, möjligheterna att på olika sätt kompensera den förlorade undervisningen samt hur angelägen ledigheten är för eleven. Familjehögtider, religiösa högtider och vissa resor kan vara godtagbara skäl till att bevilja en ledighet under förutsättning att eleven kan kompensera frånvaron.

Det är rektor som beviljar eller avslår ledighetsansökningar. Ledigheter upp till tio dagar kan, på delegation av rektor, en lärare eller annan anställd som rektor utser besluta om.

Annat sätt att fullgöra skolplikten
Vid längre frånvaro från skolan kan skolplikten fullgöras på annat sätt, t.ex. via distansutbildning, skolgång i svensk skola eller motsvarande. Beslut om detta fattar förvaltningschefen när rektor tillstyrkt ansökan. Förutsättningarna är att eleven är folkbokförd i Alingsås kommun under hela studietiden, att den alternativa utbildningen/verksamheten framstår som ett fullgott alternativ till utbildningen i Sverige enligt svensk läroplan, att behovet av insyn i verksamheten kan tillgodoses samt att synnerliga skäl finns.

Alla ledigheter undertecknas av båda vårdnadshavarna, om två vårdnadshavare finns.

Information om att fullgöra skolplikten vid utlandsvistelse.

Alingsås kommun