Resa eller bo utomlands

Texten uppdaterad 2024-03-14

Om du och ditt barn ska vara utomlands en längre period ska du ansöka om att antingen fullgöra skolplikten på annat sätt eller anmäla längre vistelse utomlands.

Skolplikten upphör för barn, i de fall familjen flyttar utomlands permanent och inte längre är folkbokförd i landet.

Skolplikten upphör även i de fall då barnet fortfarande är folkbokfört i landet men där hemkommunen bedömer att barnet varaktigt vistas utomlands. I Alingsås kommun görs en helhetsbedömning utifrån längden på vistelsen och om den är sammanhängande eller inte. Som riktlinje görs bedömningen att varaktig vistelse vid en utlandsvistelse är en sammanhängande period om sex månader eller längre. Om barnet bedöms varaktigt vistas utomlands upphör skolplikten.

Ta kontakt med rektorn på ditt barns skola för mer information.

Utomlands mindre än sex månader

Vid en längre utlandsvistelse eller om ditt barn ska ha en längre frånvaro från skolan av annan anledning kan du ansöka om att ditt barn ska få fullgöra skolplikten på annat sätt. Du behöver ansöka minst tre månader innan tänkt utlandsvistelse.

För att ansökan ska kunna beviljas finns tre kriterier som behöver uppfyllas:

  • Verksamheten i utlandet är ett fullgott alternativ till utbildningen i Sverige.
  • Att behovet av insyn i verksamheten kan tillgodoses.
  • Det ska finnas synnerliga skäl

Beslut om att fullgöra skolplikten på annat sätt fattas på delegation av förvaltningschefen.

Utomlands mer än sex månader

Ska du och ditt barn vara utomlands mer än sex månader men fortsatt vara folkbokförd i Alingsås kommun ska du anmäla längre vistelse utomlands. Om utlandsvistelsen bedöms som varaktigt upphör skolplikten för barnet. Barnet skrivs då ut från sin skola i Alingsås och när barnet kommer tillbaka till Sverige är du skyldig att ansöka om ny skolplats för ditt barn. Det finns ingen garanti att barnet placeras på den skola som barnet tidigare var inskriven på.

När du skickar in din ansökan skickas en kopia vidare till Försäkringskassan och Skatteverket. Om du planerar att bo utomlands ett år eller mer ska du anmäla det till Skatteverket.

Kostnader för utbildning utomlands

Alingsås kommun betalar inga avgifter för barn som går i skola utomlands.

Alingsås kommun