Föreningsbidrag

Det finns ett flertal olika föreningsbidrag som man kan söka inom Alingsås kommun. På den här sidan listar vi vilka dessa bidrag är.

Bidrag att söka

 • Bidrag kan utgå till anläggning som för allmänhet kan gagna samhällsnyttan och civilsam­hället, till exempel bryggor eller lokal som används till barn- och ungdomsverksamhet vid flera tillfällen under ett år.

  • Skötsel av bryggor på allmän badplats 5 000 kr
  • Samlingslokal < 50 aktiviteter = 10 000 kr
  • Samlingslokal < 101 aktiviteter = 15 000 kr
  • Samlingslokal < 151 aktiviteter = 20 000 kr
  Ansökan

  För att föreningen ska kunna söka anläggningsbidrag krävs det att den ansökt om verksamhetsbidrag året innan.

  Ansök om anläggningsbidrag annan anläggning via Actor SmartBook. 

  För att söka bidrag:
  1. Välj Föreningsservice ->

  2. Välj Mina föreningssidor ->

  3. Välj Förening ->

  4. Logga in med mobilt Bank-ID

  5. Välj Bidrag och därefter Anläggningsbidrag annan anläggning

  Ansökningsperiod

  Senast den 1 april.
  Utbetalning äger rum i juni.

 • Föreningsbidrag till organisationer och föreningar som jobbar med funktionsvariationsfrågor eller med social verksamhet

  Förutsättningar för att få föreningsbidrag är att föreningen har minst 10 medlem­mar och att föreningen aktivt verkar mot alkohol och droger, mot främlingsfient­lighet, för jämställdhet, mångfald och demokrati. Bidrag beviljas till föreningar som har nära anknytning till socialnämn­dens målgrupper.

  Målgrupperna är:

  • Verksamhet för barn och ungdomar som riskerar att utvecklas ogynnsamt.
  • Verksamhet för vuxna med missbruks­problem eller som på annat sätt befin­ner sig i en socialt utsatt situation.
  • Verksamhet för fysiska eller psykiska funktionsvariationer.
  Ansökan

  Ansök om bidrag till hjälporganisationer via Actor SmartBook.

  För att söka bidrag:
  1. Välj Föreningsservice ->

  2. Välj Mina föreningssidor ->

  3. Välj Förening ->

  4. Logga in med mobilt Bank-ID

  5. Välj Bidrag och därefter Bidrag till hjälporganisationer 

  Ansökningsperiod

  Senast den 1 april och utbetalning äger rum i juni.

 • Generella krav och förutsättningar

  Föreningen skall vara en juridisk person, det vill säga ha stadgar och ha valt en styrelse. Föreningen skall vidare ha en viss stabilitet och omfattning samt ha en sådan karaktär att det kan anses ha en positiv betydelse för medlemmarna.

  • Föreningen skall ha lokal anknytning till Alingsås kommun, ha betalande medlemmar hemmahörandes i kommun och rikta sig mot pensionärer i kommunen.
  • Föreningens verksamhet måste ha en nära anknytning till frågor som direkt rör vård- och omsorgens målgrupper.
  • Lokal förening skall ha en aktiv medverkan i det frivilligarbete som utvecklas i vård- och omsorgsnämndens regi.
  • Föreningen ska även på ansökningsblankett ange andra bidrag som har fåtts eller har sökts avseende innevarande verksamhetsår.
  • Undantagna från bidrag är stödföreningar/supporterklubbar och liknande samt föreningar med huvudsaklig uppgift att tillvarata medlemmarnas yrkesmässiga eller ekonomiska intressen.
  • Missbruk eller lämnande av oriktiga uppgifter kan medföra att föreningar stängs av från fortsatt bidragsgivning.
  • Med beaktande av fördelningsprinciperna prövar nämnden förutsättningslöst ansökningarna om bidrag för varje nytt verksamhetsår.

  Ytterligare information om bidraget och ansökan. 

 • Bidrag ges för driftskostnader exklusive amorteringar och personalkostnader. Med driftskostnader menas el, bränsle, vatten, försäkring, hyra och reparation för driften. Bidraget utbetalas med max 50 % av drifts­kostnaden.

  • 50 – 300        aktiviteter      = 1 basbelopp
  • 301 – 500      aktiviteter      = 2 basbelopp
  • 501 – 1000    aktiviteter      = 3 basbelopp
  • 1001 <          aktiviteter      = 4 basbelopp

  En anläggning som utnyttjas i hög grad av allmänheten beviljas ytterligare 1 basbelopp i bidrag, dock max 50 % av driftskostnaden enligt ovan.

  Ansökan

  Ansök om bidrag till ungdomsföreningar med anläggningar via Actor SmartBook.

  För att söka bidrag:
  1. Välj Föreningsservice ->

  2. Välj Mina föreningssidor ->

  3. Välj Förening ->

  4. Logga in med mobilt Bank-ID

  5. Välj Bidrag och därefter Bidrag till ungdomsföreningar med anläggningar

  Ansökningsperiod

  Senast den 1 april.

  För förening med mer än en anläggning ska aktivi­teter redovisas per anläggning. Till an­sökan bifogas ekonomisk redovisning. Kostnaderna baseras på föregående år.

  Utbetalning äger rum i juni.

 • Studieförbund, folkhögskola och SISU kan årligen, alternativt på tvåårsbasis, skriva överenskommelser om verksamhet. Bidraget kan sökas för följande; samverkan i angelägna verksamhets­områden antagna av kultur- och utbildningsnämnden,  bemanning på plats i kommunen, antal studietimmar och deltagare.

  Alingsås kommun stödjer studieförbundens verksamhet och det kommunala folkbildningsbidraget är baserat på Västra Götalands Bildningsförbunds kommunrekommendationer.

  Studiecirklar och annan folkbildningsverksamhet
  • Unika deltagare
  • Studietimmar
  • Deltagare med funktionsvariation
  Kulturarrangemang
  • Antal kulturarrangemang
  Anslagets fördelning mellan verksamhetsformerna
  • 70 % Studiecirklar
  • 10 % Annan folkbildningsverksamhet
  • 20 % Kulturarrangemang (antal kulturprogram)

  För de studieförbund som är nya i kommunen sker en infasning efter genomförd verksamhet efter samma principer som ovan. Infasningen sker under andra året där man vid första utbetalningsåret erhåller 50 % av anslaget och andra utbetalningsåret 100 %.

  Överenskommelser ska skrivas senast den 1 mars då också föregående överenskommelse ska utvärderas och redovisas.

  Studieförbund med fasta lokalkontor i Alingsås samt personal kan ansöka om ersättning för bemanning på plats i kommunen upp till 20 000 kr.

  Ansökan

  Ansök om folkbildningsbidrag via Actor SmartBook.

  För att söka bidrag:
  1. Välj Föreningsservice ->

  2. Välj Mina föreningssidor ->

  3. Välj Förening ->

  4. Logga in med mobilt Bank-ID

  5. Välj Bidrag och därefter Folkbildningsbidrag

 • Folkhälso- och miljöbidrag kan med fördel grundas på förslag och idéer från föreningslivet men har sin utgångspunkt i angelägna verksam­hetsområden antagna av kultur- och utbildningsnämnden. Bidraget  avser att stödja projekt som riktar sig till exempelvis folkhälsa, utbilda unga ledare, nå nya målgrupper samt verksamhet inom konst och musik.

  Bidraget kan sökas av föreningar som vid sidan av sin ordinarie verksamhet arbetar med projekt. Även andra grupper, dock inte skolor, kan söka projektbidrag i samarbete med fören­ing. Bidraget ges inte till cuper, tävlingar eller ordinarie lägerverksamhet.

  Bidrag för lov- och simskoleverksamhet kan sökas om föreningen kan dokumentera att minst 25% av deltagarna är barn och ungdomar som inte är aktiva i ordinarie verksamhet.

  Av projektbeskrivningen ska syfte, mål­sättning, målgrupp, tidsplan, arbetssätt och ekonomi tydligt framgå. Ansökan ska göras i god tid före projektets genomförande.

  När föreningen genomfört en godkänd föreningsregistrering och blivit bidragsgodkänd kan man som nybildad förening söka startbidrag om max 10 000 kronor. Efter sex månader kan man söka ordinarie bidrag.

  Bidraget bygger på överenskommelser om max två år.

  Ansökan

  Ansök om folkhälso- och miljöbidrag via Actor SmartBook.

  För att söka bidrag:
  1. Välj Föreningsservice ->

  2. Välj Mina föreningssidor ->

  3. Välj Förening ->

  4. Logga in med mobilt Bank-ID

  5. Välj Bidrag och därefter Folkhälso- och miljöbidrag

  Ansökningsperiod

  Ansökan görs löpande under januari – november.

  Utbetalning: 50 % utbetalas när bidra­get beviljas och 50 % vid redovisning av projektet. Alternativt betalas bidraget ut i sin helhet.

  Redovisning som lämnas efter angivet datum resulterar i 10 % avdrag på bevil­jat belopp.

 • Föreningar kan söka investeringsbidrag för nybyggnad, tillbyggnad och renoveringar av anläggning och till verksamhetsmaterial med större inköpsvärde.

  Bidraget syftar till att ge en grundtrygghet för verksamhet i den anläggning föreningen hyr eller äger. Anläggningen ska vara belägen i Alingsås och tillgänglig för både föreningens medlemmar och alingsåsare.

  Bidraget syftar vidare till att främja investeringar enligt ovanstående stycke som är tillgängliga för både föreningarnas medlemmar och alingsåsare. Kommunen prioriterar verksamheter mot barn och ungdomar samt kulturhistorisk verksamhet.

  Föreningen ska ha allmänintresse och vara öppen för alla, om inte sakliga och godtagbara skäl finns för undantag. Det ska framgå av föreningens stadgar att alla har rätt att bli medlemmar och delta i verksamheten.

  Ytterligare information om investeringsbidraget och ansökan. 

 • Projektbidrag kan med fördel grundas på förslag och idéer från föreningslivet men har sin utgångspunkt i angelägna verksam­hetsområden antagna av kultur- och utbildningsnämnden. Bidraget avser att stödja projekt som riktar sig till exempelvis folkhälsa, utbilda unga ledare, nå nya målgrupper samt verksamhet inom konst och musik.

  Bidraget kan sökas av föreningar som vid sidan av sin ordinarie verksamhet arbetar med projekt. Även andra grupper, dock inte skolor, kan söka projektbidrag i samarbete med fören­ing. Bidraget ges inte till cuper, tävlingar eller ordinarie lägerverksamhet.

  Bidrag för lov- och simskoleverksamhet kan sökas om föreningen kan dokumentera att minst 25% av deltagarna är barn och ungdomar som inte är aktiva i ordinarie verksamhet.

  Av projektbeskrivningen ska syfte, mål­sättning, målgrupp, tidsplan, arbetssätt och ekonomi tydligt framgå. Ansökan ska göras i god tid före projektets genomförande.

  När föreningen genomfört en godkänd föreningsregistrering och blivit bidragsgodkänd kan man som nybildad förening söka startbidrag om max 10 000 kronor. Efter sex månader kan man söka ordinarie bidrag.

  Bidraget bygger på överenskommelser om max två år.

  Ansökan

  Ansök om projektbidrag via Actor SmartBook. 

  För att söka bidrag:
  1. Välj Föreningsservice ->

  2. Välj Mina föreningssidor ->

  3. Välj Förening ->

  4. Logga in med mobilt Bank-ID

  5. Välj Bidrag och därefter Projektbidrag

  Ansökningsperiod

  Ansökan görs löpande under januari – november.

  Utbetalning: 50 % utbetalas när bidra­get beviljas och 50 % vid redovisning av projektet. Alternativt betalas bidraget ut i sin helhet.

  Redovisning som lämnas efter angivet datum resulterar i 10 % avdrag på bevil­jat belopp.

 • Syftet med bidraget är att stärka organi­sationerna så att de kan vara kommunen behjälplig i en svår påfrestning eller krissituation.

  Samverkan kan se ut på olika sätt helt beroende på organisationens inriktning, tillgång till materiella resurser och med­lemmarnas kunskaper. En egen organi­sation för ledning vid praktiska insatser föredras då utsedd samverkansperson står i kontakt med kommunen. För att komma i fråga för bidrag ställer kommunen som krav att det finns en samhällsnytta knuten till föreningen. Samhällsnyttan ska också vara av sådan art att den har samband med eller kan användas i samband med krishantering.

  Ansökan

  Ansök om samverkansbidrag via Actor SmartBook.

  För att söka bidrag:
  1. Välj Föreningsservice ->

  2. Välj Mina föreningssidor ->

  3. Välj Förening ->

  4. Logga in med mobilt Bank-ID

  5. Välj Bidrag och därefter Samverkansbidrag

  Ansökningsperiod

  Senast den 1 april och utbetalning äger rum i juni.

 • Alingsås kommun arbetar med sponsring som ett verktyg för att profilera Alingsås. Syftet med sponsring är främst att stärka varumärket Alingsås i omvärlden genom positiv exponering, det vill säga en typ av kommunikation och marknadsföring. Målet är att visa Alingsås styrkor och associera organisationen och platsen med positiva företeelser. All sponsring ska ha en tydlig lokal förankring och den sponsrade aktiviteten eller organisationen ska vända sig till allmänheten i vår kommun.

  All sponsring som Alingsås kommun bedriver ska vara affärsmässig med en ömsesidig nytta för kommunen och den sponsrade parten. Sponsring ska inte förväxlas med bidrag eller gåvor utan ska innehålla en tydlig motprestation där den sponsrade parten ger något tillbaka till Alingsås kommun. Det sponsorstöd man kan få hänger alltså ihop med hur stor målgrupp man når, som publik eller genom media.

  Den sponsrade parten ska vara en god ambassadör för kommunen och dela vår värdegrund. Det kan vara idrottsföreningar, kulturföreningar, organisationer eller evenemang av olika slag.

  Riktlinjer för sponsring i Alingsås kommun

  Ansökan

  Alingsås kommuns sponsringssatsningar beslutas av kommundirektören och administreras av kommunikationsenheten. Kontakta kommunikationschefen för att ansöka om sponsring  Observera att kommunens sponsringsbudget är begränsad och att endast ett fåtal ansökningar kan beviljas varje år.

  Maila ansökan till niklas.ehnfors@alingsas.se.

 • Startbidraget ligger under projektbidrag. Ansök om startbidrag via Actor SmartBook.

  För att söka bidrag:
  1. Välj Föreningsservice ->

  2. Välj Mina föreningssidor ->

  3. Välj Förening ->

  4. Logga in med mobilt Bank-ID

  5. Välj Bidrag och därefter Projektbidrag/Startbidrag

  När föreningen genomfört en godkänd föreningsregistrering och blivit bidragsgodkänd kan man som nybildad förening söka startbidrag om max 10 000 kronor. Efter sex månader kan man söka ordinarie bidrag.

 • Bidrag för aktiviteter riktade till åldrarna 7 – 25 år

  Verksamhetsbidraget för åldrarna 7-25 år följer Riksidrottsförbundets riktlinjer med undantag av verksamhet för människor med funktionsvariationer över 25 år. Bidraget består av bidrag för gruppaktivitet, deltagartillfälle samt max 2 ledare/grupp. En gruppaktivitet ska pågå i minst 60 mi­nuter, ledas av minst en ledare utsedd av för­eningen och bestå av minst tre och högst 30 övriga deltagare, gruppaktiviteten ska inne­hålla en gemensam samling och avslutning.

  Aktiviteten leds av ledare över 13 år och när för­eningen närvaroregistrerar aktiviteten erhål­ler föreningen max 2 ledarstöd/gruppaktivitet. Deltagarstöd utgår för deltagare som under kalenderåret aktiviteten genomförs fyller lägst 7 år och högst 25 år. För ledare, för vilken stöd utgår enligt första stycket, utgår inte deltagarstöd.

  Föreningar som är anslutna till Riksidrottsförbundet skickar in ansökan digitalt via deras verksamhetssystem (IdrottOnline). Övriga föreningar använder sig av det webbaserade bidrag- och bokningssystemet på www.alingsas.se.

  Ansökan

  Ansök om verksamhetsbidrag via Actor SmartBook.

  För att söka bidrag:
  1. Välj Föreningsservice ->

  2. Välj Mina föreningssidor ->

  3. Välj Förening ->

  4. Logga in med mobilt Bank-ID

  5. Välj Bidrag och därefter Verksamhetsbidrag

  Ansökningsperioder
  • 25 augusti för perioden 1 januari – 31 juni. Utbetalning äger rum i oktober.
  • 25 februari  för perioden 1 juli – 31 december. Utbetalning äger rum i april.

Alingsås kommun