Medarbetarpolicy

Vår medarbetarpolicy vänder sig till dig som medarbetare i Alingsås kommun, oavsett vilken roll och funktion du har. Den beskriver organisationens värderingar, förhållningssätt och grundprinciper i personalfrågorna.

Välkommen till Alingsås kommun – en av Västsveriges vackraste kulturstäder i en levande bygd! Med småstadens fördelar och storstadens möjligheter, har du möjlighet att påverka och driva utveckling i en organisation som är lagom stor att få grepp om. Genom nytänkande, engagemang och tillgänglighet skapar vi livskvalitet för alla.

Hos oss får du Sveriges viktigaste jobb där vi gör arbetet tillsammans!

Möjlighet att utvecklas

Vi främjar en hållbar kompetensförsörjning för att klara dagens och morgondagens samhällsuppdrag. Det ställer krav på oss att tänka nytt, att utveckla vår organisation, våra arbetssätt och våra medarbetare.

Du som medarbetare är den viktigaste tillgången i vårt uppdrag – att bidra med god samhällsservice till alingsåsaren varje dag!

Det är avgörande för oss att du som medarbetare trivs, känner meningsfullhet och stolthet över att ditt arbete verkligen gör skillnad. Vi måste ha en friskfrämjande arbetsmiljö där din kompetens och ditt engagemang tas tillvara.

Hos oss får du möjligheten att utvecklas genom utmanande uppdrag, samarbeten med kollegor och vidareutbildning.

Medarbetarpolicyns fyra områden

Alingsås kommuns medarbetarpolicy förtydligar vad som förväntas av dig i ditt medarbetarskap och vad du kan förvänta dig av arbetsgivaren. Den består av fyra områden.

 • All verksamhet som bedrivs i Alingsås kommun vilar på en tydlig värdegrund. Genom en gemensam värdegrund skapar vi ett gemensamt förhållningssätt som vägleder oss i mötet med alingsåsaren och med varandra. Vi bryr oss om och bemöter varandra med öppenhet, respekt och engagemang. Allas arbete är lika viktigt och tillsammans skapar vi Alingsås. Vi är varandras arbetsmiljö och vår övertygelse är att vi tillsammans skapar en bättre verksamhet.

  Medarbetare har rätt till delaktighet genom den samverkansstruktur som finns, exempelvis arbetsplatsträffar, medarbetarsamtal och samverkansgrupper. Delaktighet och inflytande sker inom de ramar och resurser som finns för verksamheten. Vår grundsyn bygger på att alla medarbetare har en vilja att bidra till verksamhetens utveckling och att hitta lösningar på problem för att kunna leverera en god välfärd till kommuninvånarna.

  All form av delaktighet förutsätter en bra och förtroendefull dialog, att ha mod att pröva idéer och ta hand om och utvärdera resultatet.

  Som medarbetare i Alingsås kommun …

  • bidrar du med att skapa tillit och öppenhet i varje möte och bygger förtroende och gott samarbete på arbetsplatsen.
  • bidrar du till respektfulla möten.
  • tar du ansvar för ditt uppdrag, engagerar dig i verksamhetens utveckling samt är lojal gentemot tagna beslut.

  Har du dessutom ett uppdrag som chef…

  • verkar du för att Alingsås kommuns värdegrund genomsyrar verksamheten.
  • utövar du ett aktivt, tydligt och närvarande ledarskap
  • skapar du förutsättningar för öppenhet och delaktighet, exempelvis genom arbetsplatsträffar, medarbetarsamtal och introduktion för nyanställda.
 • I Alingsås kommun ska alla behandlas väl genom öppenhet och respekt där allas lika värde är en självklarhet. Alla våra arbetsplatser ska präglas av jämställdhet och mångfald. Olika erfarenheter och synsätt är en tillgång och behövs för att kunna möta våra med­borgare där de befinner sig. Alingsås kommun ska vara en inkluderande arbetsplats där allas kompetens och erfarenhet tas till vara.

  Arbetsgivaren ska motverka all form av särbehandling utifrån de sju diskrimineringsgrunderna: kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, sexuell läggning, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning eller ålder.

  Det råder nolltolerans vad gäller alla former av kränkande särbehandling, trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier. I Alingsås kommun arbetar vi med aktiva åtgärder i syfte att förebygga och motverka diskriminering på arbetsplatsen, vilket ingår som en del av vårt systematiska arbetsmiljöarbete.

  Som medarbetare i Alingsås kommun …

  • motverkar du all form av diskriminering och trakasserier.
  • tar du tillvara på olika perspektiv och erfarenheter.
  • bidrar du till att kulturen på arbetsplatsen kännetecknas av öppenhet och respekt för alla.

  Har du dessutom ett uppdrag som chef…

  • arbetar du förebyggande i syfte att förhindra all form av diskriminering och trakasserier.
  • bedriver du ett aktivt arbete med allas lika rättigheter och möjligheter.
 • I Alingsås kommun arbetar vi friskfrämjande och förebyggande för att säkerställa hållbara och attraktiva arbetsplatser. Detta säkerställs främst genom ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Vi arbetar regelbundet för att förstärka faktorer som skapar trivsel och engagemang, vilket följs upp i dialog på arbetsplatsen. Arbetsmiljöarbetet handlar också om att skapa ramar och trygghet i arbetet. Det ska uppnås genom tydlighet i organisation, uppdrag och mål på alla arbetsplatser. Vår målsättning är att både chefer och medarbetare ska ha ett hanterbart uppdrag för att tillsammans kunna bedriva ett utvecklande ledarskap och medarbetarskap. På så sätt skapas förutsättningar för hållbara arbetsplatser.

  Det förbyggande arbetet handlar om att upptäcka och agera på tidiga tecken på ohälsa. Om en olycka, sjukdom eller annan allvarlig händelse uppstår, agerar vi tidigt och effektivt för att minska skadeverkningen.

  Arbetsgivaren erbjuder alla medarbetare möjligheten till regelbunden friskvård som bidrar till att medarbetare kan komma igång, behålla och utveckla en hälsosam livsstil.

  Det är inte tillåtet att vara påverkad av alkohol, droger eller andra berusningsmedel på arbetsplatsen under arbetstid. I Alingsås kommun får man inte heller röka på arbetstid eller i anslutning till någon av kommunens byggnader.

  Som medarbetare i Alingsås kommun …

  • bidrar du till trivsel och en god arbetsmiljö på arbetsplatsen.
  • tar du ansvar för din hälsa och säkerhet i arbetet samt är uppmärksam på hur dina kollegor mår.
  • lyfter du styrkor, påtalar brister och bidrar till förbättringar i arbetsmiljön.

  Har du dessutom ett uppdrag som chef…

  • bedriver du ett systematiskt arbetsmiljöarbete.
  • har du goda kunskaper om frisk- och riskfaktorer i arbetsmiljön.
  • tydliggör du uppdraget genom att möjliggöra medarbetarnas delaktig i verksamhetens mål, resultat och utveckling.
 • Alingsås kommun har en gemensam hållning i personal- och lönefrågor som ska bidra till att vi kan rekrytera, behålla och utveckla medarbetare med rätt kompetens för att lyckas med samhällsuppdraget.

  Lönebildning och lönesättning ska bidra till att arbetsgivaren når målen för verksamheten. Lönen ska stimulera till förbättringar av verksamhetens resultat och utveckling samt att den som når uppställda mål premieras.

  Syftet är att skapa en process där arbetstagarens resultat och löneutveckling knyts samman så att det positiva sambandet mellan lön, motivation och resultat uppnås. Det är därför av stor vikt att dialog förs mellan chef och medarbetare om mål, förväntningar, krav, behov av kompetensutveckling samt uppnådda resultat.

  Som medarbetare i Alingsås kommun …

  • arbetar du för att uppfylla de mål som gäller för din egen och verksamhetens utveckling.
  • deltar i du dialogen om bedömningskriterier och ditt uppdrag.
  • påverkar du din löneutveckling genom ditt arbetsresultat.

  Har du dessutom ett uppdrag som chef…

  • tar du ansvar för lönesättningen och löneöversynen inom din verksamhet och agerar utifrån beslutade ställningstaganden och förutsättningar.
  • tydliggör och förankrar du bedömningskriterierna i dialog med dina medarbetare.
  • genomför du årligen medarbetarsamtal med dina medarbetare där mål och uppdrag ges och där arbetsresultatet sedan följs upp och återkopplas.

Rekryteringsenheten

NULL

Rekryteringsenheten, HR-avdelningen