Karriärvägsmodell inom vård och omsorg

Här kan du läsa mer om Göteborgsregionens karriärvägsmodellen som Alingsås kommun är en del av.

Syftet med en gemensam karriärvägsmodell är dels att skapa en enhetlighet kring de olika yrkestitlarna och dels att skapa gemensamma utbildningskrav för de olika yrkestitlarna. På längre sikt är syftet också att säkerställa framtida bemanning där alla medarbetare har rätt kompetens och möjlighet att utvecklas i sitt yrke.

För både arbetsgivare och medarbetare finns det flera fördelar med karriärmodellen. För medarbetaren blir det tydligt att alla har möjlighet att påverka sin egen karriär och att det alltid lönar sig med utbildning. För arbetsgivaren blir samma tydlighet en attraktionskraft för både ny och befintlig personal.

Karrärvägsmodellens olika steg

 • Biträde är den titel som ges i första hand till timanställda och vikarier som saknar utbildning till vårdbiträde eller undersköterska.
  Det finns inga specifika utbildningskrav i modellen, däremot bör krav definieras i aktuell verksamhet, som till exempel körkort, godkänd svenska, gott bemötande och personlig lämplighet.
  Fast anställning kan övervägas vid intresse och personlig lämplighet. En kompetensutvecklingsplan bör då upprättas för att personen ska ges möjlighet att utvecklas och på sikt ska ha rätt kompetens för uppdraget.

  Uppdrag

  Uppdrag och ansvar bedöms utifrån medarbetarens erfarenhet och kompetens då detta kan variera, men i första hand enligt nedanstående:

  • Arbeta utifrån socialtjänstlagen och annan tillämplig lagstiftning samt verksamhetens mål, värdegrund och övriga riktlinjer.
  • Utföra serviceinsatser samt okomplicerade vård och omsorgsinsatser utifrån genomförandeplan.
  • I samråd med den enskilde genomföra och dokumentera (alt. lämna underlag för) arbetet.
  • Samverka i arbetsgruppen, med teamet och anhöriga.
  • Bidra till att verksamhetens resurser används på bästa sätt.
  • Biträden ska inte ansvara för introduktion eller handledning av kollegor eller studenter, inte ha uppdrag som fast omsorgskontakt, upprätta genomförandeplaner eller utföra komplicerade omvårdnads- eller HSL-insatser.
  • Ökad komplexitet i uppdraget beroende på lämplighet/kompetens och målsättning hos individen.
  • Ombudsuppdrag på servicenivå.
 • För att tituleras vårdbiträde ska personen ha en vårdbiträdesutbildning på 800 poäng, enligt det nationella yrkespaketet för vårdbiträde. Vårdbiträdesutbildningen kan sedan byggas på med de kurser som krävs för undersköterska. Utbildningen ska inledas med kartläggning i syfte att validera informella kompetenser. Hänsyn behöver tas till personer som haft titeln en längre tid utan formell kompetens.
  Vårdbiträden ska i möjligaste mån ges möjlighet och stöd att bygga på utbildningen till undersköterska.

  Uppdrag

  Arbeta utifrån socialtjänstlagen och annan tillämplig lagstiftning samt verksamhetens mål, värdegrund och övriga riktlinjer.

  • Arbeta på ett salutogent och personcentrerat arbetssätt som bidrar till en meningsfull vardag för den enskilde och utvecklar och bibehåller hens funktioner.
  • Utföra serviceinsatser samt vård och omsorgsinsatser utifrån upprättad genomförandeplan.
  • Utföra vissa hälso- och sjukvårdsuppgifter efter instruktion, ordination eller delegering som ej bedöms vara avancerade
  • I samråd med den enskilde genomföra och dokumentera arbetet.
  • Samverka i arbetsgruppen, med teamet och anhöriga.
  • Medverka i utvecklingsarbete.
  • Vara ombud eller ha andra fördjupningsuppdrag vid intresse och kunskap.
  • Introducera kollegor (biträden och vårdbiträden).
  • Bidra till att verksamhetens resurser används på bästa sätt.
  • Vårdbiträden ska inte ansvara för handledning av kollegor (däremot introduktion av biträden/vårdbiträden).
   Ska inte ha uppdrag som fast omsorgskontakt eller upprättande av genomförandeplan.
  • Ökad komplexitet i uppdraget beroende på lämplighet/kompetens och målsättning hos individen.
  • Ombudsuppdrag på servicenivå.
 • Undersköterska med baskompetens beskriver uppdraget för undersköterska som är utbildad undersköterska men saknar, eller har begränsad erfarenhet av yrket.

  Utbildningskrav

  För att få titeln undersköterska krävs utbildning enligt nationella yrkespaketet för undersköterska på 1500 poäng. alternativt gymnasiets vård- och omsorgslinje på 2500 poäng (se även riktlinjer för skyddad titel undersköterska). Efter introduktionsutbildning ska fortbildning erbjudas enligt Yrkesresan eller motsvarande.

  Uppdrag

  Arbeta utifrån socialtjänstlagen och annan tillämplig lagstiftning samt verksamhetens mål, värdegrund och övriga riktlinjer. Omsorgs- och omvårdnadsinsatser ska baseras på evidensbaserad praktik.

  • Vara fast omsorgskontakt alternativt kontaktperson för utsedd person.
  • Arbeta med ett salutogent och personcentrerat arbetssätt som bidrar till att den enskilde har en meningsfull vardag samt utvecklar och bibehåller sina funktioner.
  • Tillsammans med den enskilde upprätta, följa upp och utvärdera den enskildes genomförandeplan.
  • I samråd med den enskilde planera och dokumentera arbetet
  • Utifrån genomförandeplan stödja den enskilde i vård och omsorgs- samt serviceinsatser.
  • Utföra hälso- och sjukvårdsuppgifter enligt instruktion, ordination eller delegering
  • Vara ombud eller ha andra fördjupningsuppdrag vid intresse och kunskap.
  • Introducera kollegor.
  • Samverka med arbetsgruppen och teamet samt med andra samverkansparter för den enskildes bästa. Samverka med närstående.
  • Följa upp kunskap från verksamhetsområdet, medverka i utvecklingsarbete och forskning.
  • Bidra till att verksamhetens resurser används på bästa sätt.
 • Undersköterska med fördjupad kompetens beskriver uppdraget för undersköterska som genom erfarenhet och utbildning inom äldreomsorg bedöms ha bred kompetens och kunskaper på en fördjupad nivå.

  Utbildningskrav

  För att få titeln undersköterska krävs utbildning enligt nationellt yrkespaket för undersköterska på 1500 poäng. alternativt gymnasiets vård och omsorgslinje på 2500 poäng. Relevant introduktionsutbildning ska ges samt eventuellt fortbildning enligt Yrkesresan eller motsvarande.

  Uppdrag

  Arbeta utifrån socialtjänstlagen och annan tillämplig lagstiftning samt verksamhetens mål, värdegrund och övriga riktlinjer. Omsorgs och omvårdnadsinsatser ska baseras på evidensbaserad praktik.

  • Vara fast omsorgskontakt eller kontaktperson till utsedd brukare.
  • Arbeta med ett salutogent och personcentrerat arbetssätt som bidrar till att den enskilde har en meningsfull vardag samt utvecklar och bibehåller sina funktioner.
  • Tillsammans med den enskilde upprätta, följa upp och utvärdera den enskildes genomförandeplan.
  • I samråd med den enskilde planera och dokumentera arbetet
  • Utifrån genomförandeplan stödja individen i vård och omsorgs- samt serviceinsatser.
  • Utföra hälso- och sjukvårdsuppgifter enligt instruktion, ordination eller delegering.
  • Samverka med arbetsgruppen och teamet samt med andra samverkansparter för den enskildes bästa.
   Samverka med närstående.
  • Följa kunskap från verksamhetsområdet, medverka i utvecklingsarbete och forskning.
   Introducera kollegor.
  • Vara handledare eller mentor för kollegor.
  • Bidra till att verksamhetens resurser används på bästa sätt.
  • Initiera, delta i och utveckla verksamhetens olika processer.
  • Ansvara för fördjupnings- eller ombudsuppdrag.
 • Utbildningskrav
  För att få en tjänst med titeln specialistundersköterska krävs förutom vård- och omsorgsutbildning även en eftergymnasial utbildning i form av yrkeshögskoleutbildning om lägst 200 poäng alternativt högskola lägst 60 högskolepoäng. Utbildningen ska ha en tydlig inriktning mot vård och omsorg eller äldreomsorg i hela sin omfattning. Högskoleutbildning kan vara delar av en yrkesutbildning (till exempel socionomutbildning). Alla 60 poäng måste dock ha koppling till verksamhetsområdet.

  Uppdrag
  Uppdraget som specialistundersköterska bör definieras och tydliggöras utifrån varje kommuns specifika behov. Gemensamt bör dock vara att uppdraget är verksamhetsnära och syftar till att stödja och utveckla verksamhet och kollegor.

  Förslag på uppdrag och ansvarsområden:
  Arbeta enligt uppdragsbeskrivning för Undersköterska Fördjupad.

  • Initiera, driva och genomföra kvalitéts och verksamhetsförbättringar.
  • Stödja kollegor och utveckla arbetsmetoder i vård- och omsorgsarbete.
  • Stödja chef i utveckling av verksamheten utifrån enhetens behov.
  • Vara stödfunktion inom specifika områden såsom demens, palliativ vård, psykisk ohälsa eller missbruk och samsjuklighet.
  • Stödja och introducera nya medarbetare/kollegor.
  • Vara handledare/huvudhandledare för APL.
  • Ha uppdrag som mentor.
  • Bidra till att verksamhetens resurser används på bästa sätt.
  • Samverkan internt och externt.

Alingsås kommun