Anmäla frånvaro och ansöka om ledighet

Om ett barn av någon anledning inte kommer till skolan ska vårdnadshavare anmäla detta till skolan.
Görs detta via telefon måste det ske varje dag. Om man använder webb eller mobilapp kan anmälan göras för flera dagar.

Om en elev inte kommer till skolan och ingen anmälan finns är det skolans ansvar att meddela vårdnadshavare.

Texten uppdaterad 2020-10-09

Anmäl frånvaro, ansök om ledighet för grundskolan
Om ett barn av någon anledning inte kommer till skolan ska vårdnadshavare anmäla detta till skolan. Görs detta via telefon måste det ske varje dag. Om man använder webb eller mobilapp kan anmälan göras för flera dagar.

Om en elev inte kommer till skolan och ingen anmälan finns är det skolans ansvar att meddela vårdnadshavare.

Skolplikten börjar höstterminen det kalenderår barnet fyller sex år. Den som har vårdnaden ansvarar för att barnet kommer till skolan. En elev i grundskolan får beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter. Enligt skollagen 7 kap 17 § ska en elev i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan delta i den verksamhet som anordnas för att ge den avsedda utbildningen, om eleven inte har giltigt skäl att utebli. Enligt skollagen 7 kap 18 § får en elev i en skolform som avses i 17 § beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter. Om det finns synnerliga skäl får längre ledighet beviljas.

Vid ansökan om ledighet görs en samlad bedömning av den enskilde elevens situation där frånvarons längd, studiesituation, möjligheter att kompensera förlorad undervisning beaktas samt hur angelägen ledigheten är för eleven. Ledighet beviljas av klasslärare eller rektor. Ledigheter längre än 10 dagar beslutas alltid av rektor.

Skola24

För att säkerställa att frånvaro registreras på ett korrekt sätt behövs ett säkert system som också är lätt att använda för såväl vårdnadshavare som pedagoger.

I de kommunala grundskolorna och grundsärskolorna används systemet Skola24 för att hantera elevers frånvaro.

Telefon24 gör det möjligt för vårdnadshavaren att anmäla sitt barn frånvarande till ett centralt telefonnummer. Elevens anmälda frånvaro registreras direkt i systemet vilket medför att pedagogen också direkt ser vem eller vilka som är borta under lektionen/dagen. Vi erbjuder också denna tjänst på flera språk. Förutom svenska nu också på engelska, arabiska, albanska och somaliska. Telefonnummer till respektive telefonsvarare finner ni nedan.

Sms/epost-avisering fungerar så att vårdnadshavarna, kostnadsfritt får ett sms/epost om deras barn varit oanmäld frånvarande från skolan under dagen. Vårdnadshavare får också en avisering om barnet är frånvaroanmält som en bekräftelse på att anmälan har registrerats.

Telefonnumret för Skola24 är 0515- 777 327 (svenska)

För engelska 0515- 777 131

För arabiska 0515- 777 132

För albanska 0515- 777 133

För somaliska 0515- 777 134

Interna genvägar

Ledighetsansökan

Bilagor

Alingsås kommun