Likabehandlingsarbete, 1-16 år

Alla barn och elever har rätt att vara sig själva och bli behandlade med respekt. Respekten för alla människors lika värde är ett fundament i de mänskliga rättigheterna och ska främjas i förskolan och skolan

Likabehandling innebär att alla barn och elever ska behandlas utifrån sina förutsättningar så att de får lika rättigheter och möjligheter. Det betyder inte att alla barn och elever ska behandlas likadant. Eftersom vi alla är olika ska alla behandlas utifrån sina förutsättningar.

Arbetet för likabehandling är en del av skolans värdegrundsarbete som handlar om att aktivt främja alla elevers lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder.

Främja och förebygga
Hälsa och lärande hör ihop. Lärande och hälsa påverkar varandra och där det förebyggande och hälsofrämjande arbetet är hela skolans gemensamma uppdrag. Barn och elever skall känna förtroende till varandra och till personalen. Det är en av de viktigaste förutsättningarna för att man som barn och elev ska trivas i förskolan och skolan.

Att förebygga handlar om att avvärja risker för trakasserier och kränkningar. På olika sätt kartlägger personal och barn/elever för att få fram vilka förebyggande insatser som behövs sättas in i just deras verksamhet.

Likabehandlingsplan
Varje förskola och skola upprättar årligen en likabehandlingsplan. I planen beskrivs det främjande, förebyggande och åtgärdande arbetet mot diskrimineringar, trakasserier och kränkande behandling.

Skolornas och förskolornas likabehandlingsplan hittar du på respektive skolas eller förskolas hemsida.

Alingsås kommun