Ansökan om fullgörande av skolplikt på annat sätt

I vissa undantagsfall kan en elev fullgöra skolplikten på annat sätt än den ordinarie skolgången i grundskolan

I vissa undantagsfall kan en elev fullgöra skolplikten på annat sätt än den ordinarie skolgången i grundskolan

Det kan exempelvis handla om att en elev behöver gå i skola utomlands. För att detta ska beviljas så krävs att den alternativa verksamheten som erbjuds barnet framstår som ett fullgott alternativ till utbildningen i grundskolan. Det krävs också att det finns mycket starka skäl i det enskilda fallet. Bestämmelserna finns i skollagen 24 kap 23-25 §.

För att kunna göra en prövning i det enskilda fallet behöver kommunen information om skälen för den alternativa skolgången (bedömningen görs utifrån barnets behov). Att den angivna alternativa skolgången är ett fullgott alternativ till den utbildning som erbjuds inom kommunen. Utbildningen ska ge eleven kunskaper och färdigheter som motsvarar målen i grundskolan. Den ska även väsentligen motsvara grundskolans läroplan och mål. Information om hur den alternativa skolgången kommer att främja elevens sociala träning inför ett samhällsliv samt information om hur kommunens behov av insyn i den alternativa skolgången kommer att tillgodoses.

Ett medgivande om att fullgöra skolplikten på annat sätt gäller för upp till ett år. Under tiden kommer kommunen kontinuerligt att följa upp elevens alternativa skolgång. Medgivandet återkallas om det i uppföljningen framkommer att förutsättningarna för beslutet inte längre finns. Kommer eleven att vara borta längre än 6 månader kommer eleven att skrivas ut från den ordinarie skolan men skrivs in på nytt när den är tillbaka, antingen på den tidigare skolan (om plats finns) eller vid närmast anvisad skola

Alingsås kommun