Nybyggnadskarta

Nybyggnadskarta är obligatoriskt kartunderlag till situationsplanen när du ansöker om bygglov för nybyggnad av en- eller flerbostadshus, fritidshus, kontor, industri och dylikt. Nybyggnadskartan redovisar befintlig bebyggelse, fastighetsgränser, gällande planer och byggnadsreglerande bestämmelser. Den ska även redovisa markhöjdskillnader, nivåkurvor, höjder på anslutande ledningar, servitut, kommunalt vatten och avlopp och andra viktiga byggnationsrelevanta objekt inom fastigheten. Kartan redovisas i skala 1:500.

För nybyggnation eller större tillbyggnad inom detaljplanelagt område och med anslutning till kommunal VA-anläggning krävs nybyggnadskarta, en så kallad fullständig Nybyggnadskarta. För mindre tillbyggnader och komplementbyggnader inom detaljplanelagt område, och även all annan byggnation utanför planområdet, kan man använda en enkel Nybyggnadskarta. Nybyggnadskarta upprättas av GIS-avdelningen efter beställning. 

Kartan redovisas i skala 1:500.

Kostnad för uttag regleras av gällande PBL-taxa.

Har du frågor kontakta GIS-enheten, E-post gis [at] alingsas [dot] se

E-tjänst
Tillhörande information
Blankett