Vision Stora torget

Tack för alla förslag, idéer och synpunkter!

Under ca 2 månader hösten 2013 har en enkät om framtida Stora torget legat ute på hemsidan, på turistbyrån, på biblioteket och på Nolhagahallen. Vi fick in 247 svar! Men vi har också försökt samla in alingsåsarnas åsikter på andra sätt: 

Den 25 och 26 oktober 2013 stod arbetsgruppen på Stora torget för att diskutera och fika med förbipasserande alingsåsare. 165 personer trotsade regnet och blåsten och kom förbi med goda idéer och förslag. 

Under hösten 2013 har även en samhällsklass i tredje ring på Alströmergymnasiet hjälpt arbetsgruppen genom att genomföra egna undersökningar. Hälften av eleverna undersökte hur högstadieelever vill utveckla Stora torget medan andra hälften undersökte hur pensionärer ser framtida Stora torget. 

Tidigt i höst 2013 besökte arbetsgruppen även klass 4A på Lendahlsskolan. Eleverna fick i grupper producera modeller som illustrerar hur de vill utveckla torget. Modellerna visades upp i tältet på Stora torget den 25 och 26 oktober och några av dem syns här till höger. 

Vår referensgrupp bestående av bl.a. våra kommunala råd, fastighetsägare och Alingsås handel har också gett oss goda idéer och förlag. 

Baserat på den dialog som förts under hösten har en konsult tagit fram ett antal skisser. Skisserna diskuterades på ett dialogkafé som hölls den 4 februari på First Hotell Grand. 60 invånare, handlare, politiker och fastighetsägare kom och diskuterade. Deltagarna fick också lyssna till en föreläsning av Alexander Ståhle som är stadsbyggnadsforskare vid KTH och vd för konsultfirman Spacescape. 

Stort tack till alla som inkommit med förslag, idéer och synpunkter!

Kommande moment

Det slutliga förslaget är snart klart. Förslaget grundar sig på den dialog som förts under hösten och vintern och är i den bemärkelsen invånarnas förslag. Förslget är konsekvensbedömt och ska snart kostnadsbedömas. Nästa moment blir att skicka ut förslaget på remiss till alla nämnder och kommunala bolag.  Med hänsyn till remissrundan och med kommunfullmäktiges sommaruppehåll i juli och augusti kommer kommunfullmäktige inte att hinna behandla ärendet förrän hösten 2014. 
 

Bakgrund

Alingsås innerstad har av riksantikvarieämbetet 1987 utpekats som riksintresse med följande motivering: ”Alingsås har en av Sveriges bäst bevarade stadskärnor karaktäristisk för den äldre svenska lågskaliga trästaden med hantverks- och handelsgårdar. Här återfinns även ett flertal välbevarade institutionsbyggnader representativa för sekelskiftets stenhusarkitektur.”

I Tillväxtprogrammet för Alingsås anges att en förstärkning av stadskärnan som mötesplats, med kulturen som språngbräda, är angeläget. Att kontinuerlig utveckla stadskärnan och öka dess attraktivitet för medborgare och besökare är prioriterat. En av de platser som pekas ut som mest värdfulla för att öka attraktiviteten i stadskärnan är Stora torget.

Kommunfullmäktige har i februari 2013 beslutat att kommunstyrelsen får i uppdrag, att i bred dialog med medborgare och näringsliv, ta fram ett förslag om en framtida inriktning av Stora torget.

Av projektdirektiv framgår bland annat att ”Stora torget har en lång historik som torg och samlingsplats i Alingsås. Torget rymmer i dag ca 75 parkeringsplatser som begränsar möjligheterna för torget att vara en mötesplats, samtidigt som planering och byggande av parkeringsplatser i nära anslutning till stadskärnan genomförs.

Torget är viktigt både för Alingsås varumärke och destinationsutveckling och bör få en utveckling som samlings- och mötesplats.” Projektets syfte är att i bred dialog ta fram ett förslag för genomförande av ett framtida Stora torget som ytterligare stärker stadskärnans attraktivitet, med kvaliteter och funktioner som stärker torgets roll som mötesplats i staden.