Vedeldning

Har du braskamin?

Mysigt på lördagkväll tycker några. Bra som reserv också om ordinarie värmekälla faller ifrån.

Bra och billig uppvärmning tycker andra.

Förskräckligt tycker de som får in röken i sina bostäder.

Att elda med ved i braskamin, kakelugn eller vedpanna blir allt populärare. Man eldar både för att det är trevligt och som ett alternativ till annan uppvärmning. I tätbebyggelse blir eldning ibland problem för grannar som utsätts för röken. De problem som rapporteras till Miljöskyddskontoret är lukt, irritation i andningsvägar och sot. Astmatiker och andra med känsliga luftvägar kan få stora problem. Sådant som ökar risken för problem är:

 • dåligt eller fuktigt bränsle
 • utrustning med gammal teknik
 • felaktigt handhavande
 • kuperad terräng
 • tät bebyggelse ocheldar ofta

Där husen ligger tätt är det många gånger olämpligt med vedeldning.

Några råd till dig som har öppen spis, kamin, vedspis eller braskamin:

 • Tänk på att en sådan eldstad inte är menad för att värma bostäder i tätbebyggelse. Se den i första hand som en trivselfaktor och som beredskapsåtgärd ifall annan värmeförsörjning faller bort
 • Var rädd om grannsämjan. Många påverkas av röken. Den smutsar ner, luktar illa och irriterar andningsvägarna. Allvarliga problem är inte ovanliga.
 • Begränsa eldning till 1 oktober – 30 april. Elda högst ett par gånger per vecka under högst 4 timmar per tillfälle
 • Använd utrustning med bästa förbränningsteknik som medger god lufttillförsel och hög förbränningstemperatur. Utrustning som uppfyller Boverkets Byggregler är ett krav för att få installera, men är inte alltid tillräckligt för att inte orsaka störningar i omgivningen.
 • Följ leverantörens anvisningar för användning och skötsel av eldstaden.
 • Använd endast torr och finkluven ved (max 10 cm grov), stickor eller träpellets vid tändning. Ved får inte vara målad, lackerad eller impregnerad.
 • Undvik eldning vid väderlek när röken kan "slå ned" eller vid sådan vind att röken kan nå högre belägen bebyggelse.

Mer information finns bland annat i naturvårdverkets broshyr "Elda rätt". 

Störs du av grannens vedeldning?

Prata med den som eldar och berätta om dina problem. Informera om denna hemsida. Om det inte blir bättre kan du vända dig till miljöskyddskontoret. Miljöskyddsnämnden kan besluta att begränsa eller förbjuda eldning om den sker på sådant sätt att den bedöms skada miljön eller människors hälsa. Enbart viss lukt ibland är i allmänhet inte sådan olägenhet att det medför någon åtgärd från Miljöskyddsnämndens sida. 

Regler om eldning

I Miljöbalkens 2 kap finns allmänna hänsynsregler som gäller för var och en vid alla former av verksamheter, alltså även vid vedeldning:

2 § Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd skall skaffa sig den kunskap som behövs med hänsyn till verksamhetens eller åtgärdens art och omfattning för att skydda människors hälsa och miljön mot skada eller olägenhet.

3 § Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd skall utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. I samma syfte skall vid yrkesmässig verksamhet användas bästa möjliga teknik. Dessa försiktighetsmått skall vidtas så snart det finns skäl att anta att en verksamhet eller åtgärd kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.

5 § Alla som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd skall hushålla med råvaror och energi samt utnyttja möjligheterna till återanvändning och återvinning. I första hand skall förnybara energikällor användas.

6 § För en verksamhet eller åtgärd som tar i anspråk ett mark- eller vattenområde ska det väljas en plats som är lämplig med hänsyn till att ändamålet ska kunna uppnås med minsta intrång och olägenhet för människors hälsa och miljön.

7 § Kraven i 2-5 §§ och 6 § första stycket gäller i den utsträckning det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid denna bedömning ska särskild hänsyn tas till nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med kostnaderna för sådana åtgärder. 

I Alingsås kommuns lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön finns regler om eldning.

8 § Småskalig eldning med fastbränsle för uppvärmning och varmvattenproduktion i en vedpanna eller annan förbränningsanläggning som inte är miljögodkänd och försedd med ackumulatorsystem, är inte tillåten under tiden 15 maj - 31 augusti inom områden med fastställd detaljplan. Kravet på ackumulatorsystem gäller inte för panna som eldas med pellets.

9 § För skötsel och tillsyn av eldningsanordning för fasta bränslen gäller att ved och annat bränsle ska ha en högsta fukthalt av 25 procent (om inte anläggningens konstruktion och förbränningsteknik är avsett för annat), lufttillförseln ska vara god och förbränningstemperaturen så hög att en god förbränning erhålls. Bränslet ska förvaras torrt.

Vid upptändning ska finhuggen ved användas eller särskild anordning som ger kort upptändningsfas.

All eldning med annat än rena träbränslen, exempelvis kartong, plast, målat eller tryckimpregnerat virke och spånskivor, är förbjuden.

Vid eldning med pelletts ska bränslet vara anpassat till den aktuella pellettbrännaren, särskilt med avseende på storlek och askhalt. Pellets och briketter som eldas i villapannor bör uppfylla kraven enligt svensk standard (SS 18 7l 20).

Bestämmelserna i denna paragraf gäller inte för anläggning som regleras i tillstånd enligt miljöbalken.

Tillhörande information