Värmepumpar

Jord- och bergvärme har blivit ett allt vanligare alternativ för uppvärmning av bostäder.

Installationen kan få vissa negativa effekter på miljön (t.ex. påverkan på grundvatten) och därför krävs det att du anmäler installationen i förväg till miljöskyddsnämnden. I vissa fall krävs även tillstånd, t.ex. inom vattenskyddsområdet för Färgen och Sollebrunn.

Bergvärme

En bergvärmeanläggning hämtar lagrad solenergi från ett borrat hål i marken. För att få upp energin används en vätskefylld kollektorslang. Kostnaden för att installera en bergvärmepump varierar med förutsättningarna på tomten. Det som kan påverka priset är:

  • Djup från markyta till berg
  • Borrhålets djup
  • Värmepumpens storlek

Tänk på att bergvärmepumpen kräver el för att fungera. Du behöver också fortfarande ha en energikälla för elbehovet i huset. För hjälp med beräkning av energibehov eller tekniska frågor kan du kontakta kommunens energi- och klimatrådgivare.

Du kan ha rätt till ROT-avdrag för borrning och installation, mer information finns hos Skatteverket.

Använd en certifierad brunnsborrare. De har dokumenterade kunskaper och ansvarsförsäkring. Se Sitac:s sida för företag. Svenska värmepumpföreningen (SVEP) är en oberoende branschorganisation för bland annat återförsäljare och installatörer av värmepumpar. Där kan du också läsa mer om värmepumpar.

Ansvar

Det är fastighetsägaren som ansvarar för att skydda närliggande dricksvattentäkter och för att ersätta eventuell skada på sådan.

Utanför vattenskyddsområde

För att installera bergvärmepump utanför vattenskyddsområde måste du först anmäla det till miljöskyddskontoret. Anmälan måste behandlas innan arbetet får starta. Anmäl därför i god tid, normalt sex veckor, innan installationen påbörjas.

Inom vattenskyddsområde

Inom skyddsområde för grundvattentäkt ställs extra höga krav på försiktighetsåtgärder. För att installera bergvärmepump inom vattenskyddsområde måste du först söka tillstånd hos miljöskyddskontoret. Ansökan måste behandlas innan arbetet får starta. Ansök därför i god tid, normalt sex veckor, innan installationen påbörjas.

Sveriges geologiska undersökning

Sveriges geologiska undersökning (SGU) har tagit fram råd och riktlinjer för bland annat bergvärmeborrning, Norm 07. Utdrag ur dessa finns som bifogade filer nedan.

SGU har också hand om brunnsarkivet dit du skickar in uppgifter om vilken sorts brunn du har och var den ligger på tomten.

Skrotning av cistern

Ska du skrota din cistern i samband med värmepumpsinstallationen ska detta anmälas till miljöskyddskontoret. Se mer information om cisterner.

Ska du borra hål för bergvärme närmare än 10 m från tomtgräns behöver du ett yttrande från grannen, du kan då använda blankettem grannyttrande värmepump.

Tillhörande information
Blankett