Foto på trädallé i höstskrud

Kommunalt bidrag till underhåll av enskilda vägar

Det är nu tid att söka bidrag till väghållningen för år 2018.

Eftersom det är av största vikt att erhållna medel används på rätt sätt vill vi därför påpeka följande:

Det kommunala bidraget fördelas, enligt inkomna ansökningar från enskilda väghållare, ur en gemensam pott. Bidraget utgör en kompensation till väghållaren för de kostnader som underhållet medför. Normalt täcker inte bidraget hela kostnaden vilket innebär att väghållaren får debitera berörda fastighetsägare för den överskjutande kostnaden för t.ex. vinterväghållning och dikesrensning.

Slumpvis utvalda vägsträckor har besiktigats för att säkerställa att bidraget används enligt ansökan. Resultatet från tidigare utförd besiktning visade att bidraget i regel använts på avsett sätt men att det också finns undantag.

Bidraget skall ovillkorligen användas till underhåll av vägsträckan och då i första hand barmarksunderhåll. En gemensam strategi och enighet mellan berörda fastighetsägare är en förutsättning för att bidraget används på rätt sätt.

För att få bidraget förutsätts bland annat att vägen även hålls öppen för allmän trafik t.ex. för det rörliga friluftslivet. Trafiken får inte begränsas genom bom eller skyltning utan medgivande från samhällsbyggnadskontoret. Om väghållaren har för avsikt att anlägga farthinder eller motsvarande bör samråd först ske med samhällsbyggnadskontoret.

Ansökan skall vara samhällsbyggnadskontoret, 441 81 Alingsås, tillhanda senast den 16 november 2018.

Utbetalningen av 2018 års vägbidrag sker efter enligt följande beräkningsgrund. Samma ersättning utgår oavsett vägbeläggning. Det är vägens längd och bredd som avgör hur stort bidraget blir. Vägbidrag under 500 kronor utbetalas ej. Väghållare som erhåller statligt vägbidrag har från och med 2012 rätt att ansöka om kommunalt bidrag

Eventuella frågor besvaras av Jonas Ryberg, samhällsbyggnadskontoret,
tfn 0322-61 62 96