Pennor Foto: Freefoto
Pennor Foto: Freefoto

Så kan elever påverkas av fria skolvalet

Sedan 2011 gäller det fria skolvalet i Sverige. Efter domar i Högsta förvaltningsdomstolen står det nu klart att det inte längre går att använda sig av begrepp som upptagningsområde. Något som kan få direkta konsekvenser för vissa.

- Det är bra om man som förälder ser till att sätta sig in lite i vad som gäller, säger Cecilia Knutsson, förvaltningschef Barn- och ungdom.

Den nya skollagen är redan sex år gammal, men vissa funderingar kring hur den ska tillämpas i detalj har gjort att rester från gamla skollagen på olika sätt levt sig kvar i kommunerna.
Efter nya domar i bland annat Högsta förvaltningsdomstolen är det nu däremot klarlagt att det inte längre kommer kunna gå att tillämpa begrepp som upptagningsområde och anvisat område.
 

Konkret blir det istället så att varje elev får ansöka om vilken skola den i första hand vill tillhöra. Skulle den skolan vara överfull styr den relativa närhetsprincipen vilka som kommer in.
- Kort sagt handlar det om att den som har längst bort till ett annat alternativ får förtur, om det inte finns några särskilda anledningar att en viss elev ska få förtur, konstaterar Cecilia Knutsson.

Hon anar att just den punkten kan vara något som får oroliga föräldrar att reagera.
- Vi har uppdraget att se till så att lagen efterlevs och kommer inte kunna ha möjlighet att utöka platser på en skola när det till exempel finns lediga platser på en skola i närheten. Det här kan leda till att barn i samma område hamnar på olika skolor vilket kan ses som olyckligt, men det är så som gällande lagstiftning ser ut idag, menar Cecilia.

Hon tillägger samtidigt att det är frågor som tidigare lyfts i Skolkommissionen och att rättspraxis visar på att det kan behöva göras en översyn av aktuella bestämmelser om skolvalsplacering. 

Hänsyn kommer även tas till faktorer som säker skolväg och kommunikation - och Cecilia Knutsson tror själv, trots att det lär uppstå frågetecken vid några fall, att det här till slut ska kunna fungera bra.
- Vår högsta prioritet är att elever i Alingsås kommuns grundskola ska känna trygghet och att de får det stöd som behövs för att klara en skolgång på ett bra sätt. Och det jobbar vi hårt med i alla skolor. Här handlar det heller inte om att man riskerar att hamna i skolor långt bort eller i andra kommuner, menar Cecilia.

 

Mer information finns att läsa här