kommunikation

Kursplaner

Grundsärskolan är uppdelade i två inriktningar, grundsärskola och träningskola, med var sin kursplan.

Grundsärskola

Inriktning grundsärskola är ganska lik den vanliga grundskolan, men undervisningen är mer grundläggande och konkret. Grundsärskolans kursplan omfattar tretton ämnen: svenska, matematik, engelska, naturorienterade ämnen, samhällsorienterade ämnen, bild, hem- och konsumentkunskap, idrott och hälsa, musik, slöjd, modersmål, svenska som andraspråk och teknik.

Eleverna har längre inlärningstid än i grundskolan och arbetstakten är långsammare. Undervisningen anpassas efter varje elev och arbetsätten varierar.

Träningsskola

I träningsskolan är undervisningen mer konkret och verklighetsanknuten. Eleverna har ett större behov av individuellt anpassad undervisning och alternativa kommunikationsformer.

I träningsskolans kursplan ingår fem större ämnesområden som tillsammans ska ge eleven förutsättningar för en god helhetsutveckling: estetisk verksamhet, kommunikation, motorik, vardagsaktivitet och verklighetsuppfattning.

Undervisningen och kursplanen är mindre teoretisk än grundsärskolans. Istället är den mer inriktad att ge eleverna praktisk träning.
Ämnesområdenas innehåll och omfattning anpassas till elevens egna förutsättningar.