Arbetslag A-D

Nolhagaskolans grundskola är organiserad i fyra arbetslag, bestående av fem klasser vardera. Varje klass har en eller två handledare som också är undervisande lärare i klassen. Klassen har schemalagd handledningstid två gånger per vecka då aktuella ämnen diskuteras, och eleverna får träna den demokratiska processen genom klassråd. Representanter från varje klass träffas också en eller två gånger per månad i ett arbetslagsråd för att bidra med aktuella frågor till skolans elevråd.

Varje arbetslag har en egen hemvist på skolan och eleverna befinner sig i denna under största delen av dagen. Lärare i arbetslaget har gemensamt ansvar för arbetslagets elever och handledaren har ett särskilt ansvar för sina elevers kunskapsmässiga och sociala utveckling.