Elever i grundsärskolan

I skollagen står att barn och ungdomar som bedöms inte kunna nå grundskolans kunskapsmål beroende på att de har en utvecklingsstörning eller har fått ett betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder på grund av hjärnskada föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom, har rätt att gå i grundsärskolan. Det krävs alltså dels att eleven inte kan nå upp till kunskapsmålen, dels att eleven har något av nämnda funktionshinder för att särskolan ska vara ett alternativ.

Barn med en utvecklingsstörning har ofta svårigheter med att använda sitt tänkande och sin uppfattningsförmåga och har därmed annorlunda förutsättningar för inlärning. Lärandet tar längre tid och det behövs en väl tillrättalagd undervisning i små grupper. Dessa barn har ibland också andra funktionshinder, t ex syn- eller hörselsvårigheter, rörelsehinder, tal- och språksvårigheter mm.