Detta är grundsärskolan

Grundsärskolan är en särskild skolform för elever med utvecklingsstörning eller betydande och bestående begåvningsmässig funktionsnedsättning. Undervisningen bedrivs oftast i nära samarbete med grundskolan. Det är kommunen som har ansvaret för samordningen av särskolan.

I grundsärskolan får bara de barn och ungdomar gå, som har ett av skollagen definierat funktionshinder, som ger denna rättighet. I grundsärskolan utgår man från att eleverna behöver gott om tid för sitt lärande. Undervisningen anpassas efter elevernas egna förutsättningar. Att gå i grundsärskolan kan se olika ut. Vissa elever som är mottagna i grundsärskolan är individintegrerade. De fortsätter skolgången i sin klass i "hemskola" enligt grundsärskolans kursplan. Andra elever som är mottagna i grundsärskolan bildar egna grundsärskoleklasser som finns i grundskolans skolbyggnad. Ofta är en grundsärskoleklass relativt liten och har tillgång till fler vuxna per elev. Det är grundskolans rektorer som ansvarar för verksamheten.

Grundsärskolan är uppdelad i två inriktningar, grundsärskola och träningsskola, med varsin kursplan. Grundsärskolan är ganska lik den vanliga grundskolan, men undervisningen är mer grundläggande och konkret. I grundsärskolans kursplan ingår till exempel bild, engelska, hem- och konsumentkunskap, idrott och hälsa och matematik. I träningsskolan är undervisningen än mer konkret och verklighetsanknuten. Eleverna har ett större behov av individuellt anpassad undervisning. I träningsskolans kursplan ingår fem större ämnesområden som tillsammans ska ge individen förutsättningar för en god helhetsutveckling: estetisk verksamhet, kommunikation, motorik, vardagsaktiviteter och verklighetsuppfattning.

Grundsärskolan omfattar nio år. Skolplikten upphör efter vårterminen det år eleven fyller 16 år, men eleven har, precis som grundskoleelever, rätt att slutföra årskurs 9 under ytterligare två år om kunskapsmålen inte har nåtts innan dess. Därefter kan eleven fortsätta i gymnasiesärskola. För eleverna i grundsärskolan finns en särskild rättighet till förlängd skolbarnsomsorg efter det att eleven fyllt 13år.

Har du frågor kring grundsärskola kan du kontakta Annica Garpebring, specialpedagog, med telefonnummer 0734-269504 och mail fornamn [dot] efternamn [at] alingsas [dot] se. Du kan också kontakta rektor på respektive grundsärskola.

- Länk till skolverkets information angående särskolan

- Länk till skolverkets broschyr "Grundsärskolan är till för ditt barn" som finns på olika språk.

- Länk till Socialförvaltningens information kring korttidstillsyn utanför hemmet för skolungdomar över 12 år

OBS! Tänk på att nötförbud råder i alla förskolor, grundskolor och grundsärskolor i Alingsås kommun även t.ex. vid utflykter.