Behandling av personuppgifter i skolan

Av bestämmelserna i personuppgiftslagen (PuL) framgår hur en kommun får hantera personuppgifter.

Personuppgiftsansvarig - ansvarig för behandlingen av person uppgifterna, är Barn- och ungdomsnämnden i Alingsås kommun, 441 81 Alingsås, tel 0322-616 000.

Barn- och ungdomsnämnden behandlar föräldrars och elevers personuppgifter för elevadministration. De personuppgifter som registreras är namn på elev och vård­nadshavare, adress, telefonnummer, personnummer, klasstillhörighet, omdömen, provresultat och liknande uppgifter. Ändamålet med digital behandling är att förenkla och förbättra hanteringen av de uppgifter som behövs för verksamheten. Personuppgifterna används också som underlag för bl a fakturering och statistik.

När det gäller elevhälsa är registret som denna information handlar om ett verksamhetssystem för skolhälsovårdsjournaler, skolpsykologjournaler, åtgärdsprogram, förturer, särskoleakter med tillhörande handlingar samt myndighetsutövningsbeslut. Ändamålet med behandlingen är att genom digitalisering förenkla och förbättra hanteringen av uppgifter samt att rätt stödinsats kan ges. I systemet förekommer publicering av både fysiska och psykiska hälsouppgifter samt vid behov uppgift om ursprungsland, religion och sexualliv. 

Uppgifter om elever hämtas från IT-systemet Pro Capita, där samtliga barn i kommunen finns registrerade. Uppgifter som är allmänna och offentliga kan komma att lämnas ut i enlighet med tryckfrihetsförordningens regler om utlämnande av allmänna handlingar. Uppgifter som är sekretessbelagda, kan endast lämnas ut efter medgivande från den registrerade eller efter menprövning enligt 23 kapitlet 2 § Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Du har rätt att en gång per kalenderår utan kostnad, få information om vilka av dina personuppgifter som behandlas av oss (registerutdrag). Ansökningsblankett för registerutdrag kan du få via barn- och ungdomskontoret.

Upptäcker du att en personuppgift är felaktig eller önskar mer information om hur uppgifterna används ber vi dig kontakta förvaltningssekreterare, tel 0322-61 63 46 eller via e-post fornamn [dot] efternamn [at] alingsas [dot] se. Om du anser att personuppgifter om dig är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta har du rätt att hos nämnden begära att uppgifterna skall rättas eller raderas. Om rättelse inte sker av felaktiga personuppgifter kontakta då personuppgiftsombud i Alingsås Kommun, tel. 0322-616 000.