Val av grundskola

Ansökan

Via denna sida gör du din digitala ansökan till förskoleklass samt till fritidshem. Ansökan görs samtidigt, i samma e-tjänst.

Via denna sida gör du din digitala ansökan till årskurs 7. Du kan även söka via rubriken "Barnomsorgstjänster" på Arena för lärande.

Val av grundskola - det fria skolvalet

Skollagen säger att en elev ska placeras vid den av kommunens skolor där elevens vårdnadshavare önskar att eleven ska gå. Om den önskade placeringen skulle medföra att en annan elevs berättigade krav på placering vid en skola nära hemmet åsidosätts, ska dock kommunen placera eleven vid en annan skola inom sin grundskola (relativa närhetsprincipen). Kan aktualiseras vid platsbrist vid skola.

Kommunen får också frångå vårdnadshavarens önskemål om den önskade placeringen skulle medföra betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter eller om det är nödvändigt med hänsyn till övriga elevers trygghet och studiero.

Beslut att flytta en elev är så ingripande gentemot den enskilde att det fattas av nämnden (gäller vid trygghet och studiero).

Bestämmelserna gäller även för elever med behov av omfattande stödinsatser som inte kan tillgodoses vid den skolenhet där eleven fullgör sin utbildning.

Ansökningsförfarande Förskoleklass och Årskurs 7

Ansökan till förskoleklass och åk 7 sker i första hand via e-tjänst via kommunens självservice; https://www.alingsas.se/sjalvservice-grundskola 

OBS! Elever som går på Sollebrunns skola behöver inte ansöka om skolplacering till årskurs 7 om eleven önskar gå kvar på skolan.

Skolorna har informationstillfällen. Detta informeras om bl a på hemsidan och i brev hem till vårdnadshavarna.

Ska ditt barn börja i en fristående skola eller skola i annan kommun ska du logga in på e-tjänsten för skolval och tacka nej till att göra ett skolval till kommunal grundskola. 

Sista ansökningsdatum till förskoleklass och åk 7, inför nytt läsår, beslutas inför varje ny antagningsperiod. Under övriga året behandlas inkomna ansökningar separat utifrån nedan angivna kriterier.

Elever från andra kommuner

Om man kommer från en annan kommun och vill gå i Alingsås kommuns förskoleklass eller grundskola, fattar rektor på respektive skola ett beslut om detta (enligt delegation från barn- och ungdomsnämnden). Ansökan görs via e-tjänsten för skolval eller via blankett för inskrivning i grundskola.

Om grunden till flytten är särskilda skäl, behöver ett yttrande skrivas från hemkommunen som stöd för mottagandet. Yttrandet skickas per post till berörd skolenhet.

Skola i annan kommun

Det kan finnas skäl till att välja en grundskola utanför Alingsås kommun. I detta fall kontaktas respektive kommun. Inom Göteborgsregionen (GR) finns avtal om mottagande av elever från andra kommuner.

Inskrivning eller byte av skola i Alingsås kommun, övriga årskurser eller under läsåret

För ansökan om inskrivning eller byte av skola i Alingsås kommun används e-tjänsten för skolval. I ansökan specificeras vad som behöver anges vid ansökan. Informationen beror bland annat på elevens ålder och om eleven har gått i Alingsås kommun tidigare.

E-tjänsten för skolval används även för ansökan om skolbyte.

Skolskjuts

Ansökan om skolskjuts görs separat, i första hand via e-tjänst.

Det finns särskilda regler kring skolskjuts i skollagen och genom regler antagna av Barn- och ungdomsnämnden. Elever i förskoleklass ska ha minst 2 km skolväg till placeringsskolan. För elever i årskurs 7 gäller minst 5 km skolväg till placeringsskolan. Med skolväg avses den kortaste användbara vägen. Skolskjuts beviljas inte till och från fritidshemmet utan endast till och från skolans tider.

Tänk på att göra ansökan så snart ni bara kan om behovet är till hösten 2017. Mer information om regler och ansökan finns att läsa här:

https://www.alingsas.se/sjalvservice/skolskjuts

 

Skolplikt

Skollagen reglerar skolplikten och rätten till utbildning. Alla barn som är folkbokförda i Sverige har skolplikt. Undantaget är barn som varaktigt vistas utomlands. Asylsökande och barn med tidsbegränsat uppehållstillstånd har inte skolplikt men däremot en rätt till utbildning precis som övriga barn.
 
Skolplikten inträder i normalfallet höstterminen det kalenderår då barnet fyller sex år. Barn kan fullgöra sin skolplikt i grundskola, grundsärskola eller specialskola. Uppskjuten skolplikt eller tidigare skolstart prövas av rektor.
Tillhörande information