Så här arbetar vi för att barnen/eleverna ska nå målen

Så här arbetar vi för att utveckla elevernas normer och värden:

 • Vi uppmärksammar och bekräftar eleverna i lärandesituationer och i socialt samspel.

 • I samlingar får alla komma till tals och blir lyssnade på.

 • Vi har regelbundna F-1-samlingar på respektive avdelning för att stärka gruppkänslan. Vi kommer att ha storsamlingar regelbundet där alla skolans elever träffas för att skapa vi-känsla.

 • Vi har gemensamma skolsånger, Stadsskogensången och Jag klarar vad jag vill som alla elever får lära sig och vara med och sjunga vid speciella tillfällen som läsårsstart, avslutningar och storsamlingar. Detta för att bidra till en vi-känsla på skolan.

 • Vi kommer att arbeta i tvärgrupper med alla elever på skolan för att ytterligare stärka vi-känslan.

 • Temaarbete i början av ht i alla F-4 klasser kring trivselreglerna.

 • Vi har ett fungerande schema för rasttillsyn med tydliga banderoller som rastvärdarna bär. Rastvärdarna är aktivt med och stöttar elevernas lek och relationer.

 • Rastvärdarna hjälper till att dela in i fotbollslag och ev. andra lag/grupperingar.

 • Eleverna har fasta platser/bord under lunchen.

 • Vi startar upp fadderverksamhet under året mellan F-klasserna och klass 3. Åk 1 och åk 4 fortsätter att träffas några gånger under året i sina faddergrupper.

 • Vi har klassråd, elevråd och fritidsråd där alla elever har möjlighet att vara delaktiga i hur vi tillsammans skapar en skola med ett gott och tryggt klimat.

 • Vi gör en kartläggning under året av hur våra elever upplever skolmiljön och om det finns platser eller situationer där de känner sig otrygga. Utifrån kartläggningen görs en plan för hur skolan ska bli tryggare.

 • Vi har ett nära samarbete och dialog med föräldrar för att få mer och vidgad information om hur varje enskild elev har det på skolan.

 • Fritids har samling varje dag.

 • Vid frukost och mellanmål hjälper fritidspersonalen till att placera eleverna vid borden.

 • Vi uppmuntrar och underlättar för de barn som önskar träffas spontant mellan fritidsavdelningarna.

 • Varje fritidsavdelning har fritidsgympa 1ggr/vecka för att utveckla ”lekförmågan” och stärka gruppkänslan.

 • Under fritidstid kommer äldre elever, med stöttning av pedagoger, vid några tillfällen hålla i aktiviteter för yngre barn.

 • Under läsåret kommer vi att gemensamt reflektera kring bemötande/förhållningssätt kring elever som utmanar de normer och regler vi har på skolan.

  Så här arbetar vi med elevernas kunskaper, utveckling och lärande:

 • Vi strävar efter att integrera flera ämnen i undervisningen. Vi är lyhörda för elevernas intressen och frågor samt varierar oss i arbetssätt och metoder.

 • Vi ger information till föräldrar och elever om syfte och mål med undervisningen och vilka förmågor som ska utvecklas och bedömas.

 • Utvecklingssamtal där tydliga, utvärderingsbara individuella mål sätts upp för varje elev.

 • Vi använder oss av vardagliga händelser, iakttagelser och närmiljön i undervisningen.

 • Alla elever undervisas i läsförståelsestrategier utifrån Barbro Westlunds bok ”Att undervisa i läsförståelse”. Åk 3 kommer att delta i kommunens satsning ”Lust att läsa”.

 • F-1 elever tränas kontinuerligt i sin språkliga medvetenhet. Vi utgår från bland annat Bornholmsmodellen i detta arbete.

 • Åk 1 arbetar med ”Att skriva sig till läsning” med hjälp av datorn, för att utveckla både läs- och skrivförmågan. Vi har utgått från Tragetons bok ”Att skriva sig till läsning” samt Erica Lövgrens bok ”Datorn som ett skrivverktyg”.

 • Vi använder Alingsås kommuns kunskapsuppföljning av läs- och skrivinlärning för åk F-3.

 • Vi använder oss av IKT på olika sätt, t ex se och göra egen film och bildspel, olika spel som tränar färdigheter, inhämta information och som skrivverktyg.

 • I matematikundervisningen arbetar vi mycket med konkret material, samarbetsövningar och matematiksamtal. Vi uppmärksammar matematiken i vardagen. Vi eftersträvar att innehållet kommer i fokus istället för formen.

 • Vi synliggör elevernas arbeten på olika sätt, t ex genom utställningar, redovisningar, fotografier och dropp in för föräldrar. Syftet är att bidra till utveckling av lärandet, öka känslan av meningsfullhet i lärandet och elevernas stolthet över sitt arbete.

 • Vi har regelbundna kunskapsuppföljningar med pedagoger, rektor och specialpedagog.

 • Fritids strävar efter regelbunden vistelse i skog och utemiljö som främjar inlärning och motorik.

  På Stadsskogenskolan främjar vi elevernas förmåga och vilja till ansvar och inflytande genom att:

 • Vi lyssnar aktivt och bejakar elevernas tankar och förslag för att stärka elevernas självförtroende och tron på att deras egna tankar och åsikter är viktiga. Vi låter ofta eleverna vara delaktiga i lösningar av olika problem/dilemman som dyker upp i vardagen. Vi röstar också om olika saker, t ex vilken högläsningsbok vi ska läsa eller vilka lekar vi ska leka på fritidsgympan.

 • Vi har regelbundna klassråd, elevråd, fritidsråd och matråd.

 • Vi har klassvärdar med speciella ansvarsuppgifter.

 • Periodvis fokuserar vi extra, och uppmärksammar olika delar ur våra trivselregler, som eleverna varit med och utformat. Eleverna är aktiva genom att fundera på vad vi behöver göra och träna på för att lyckas med den aktuella trivselregeln och tillsammans också reflektera och utvärdera hur väl vi lyckas.

 • När en konflikt uppstår mellan elever har vi reflekterande samtal där eleverna får tänka till och vara delaktiga i lösningar på konflikten.

 • Vid uppstart av olika arbetsområden är vi lyhörda för elevernas egna frågeställningar och intressen. På så sätt kan eleverna påverka undervisningens innehåll och även vilka arbetssätt och arbetsformer vi använder. Eleverna är också delaktiga i utvärderingar kring arbetsområden vi arbetat med samt andra aktiviteter och arbetspass vi genomfört.

 • Vi tydliggör både gemensamma och individuella mål för eleverna och vilka förväntningar som finns på eleven/eleverna. Detta för att eleven/eleverna ska kunna ta ansvar för sitt lärande.

 • På fritidsavdelningarna tränas eleverna att ta ansvar genom olika ansvarsgrupper.