Elevrådet på Östlyckeskolan

Alla klasser har representanter i skolans elevråd som jobbar med trivselfrågor, till exempel rastaktiviteter, café och matfrågor, idrott- och sportarrangemang. Representanterna plockar upp frågor från övriga klassen på klassrådet som vi har varannan vecka.

Elevrådets presidium har regelbundna möten med lärarrepresentanter och rektor.