Lektion.
Lektion.

Så här arbetar vi för att barnen/eleverna ska nå målen

På Magra skola använder vi oss av den lilla enhetens fördelar:

Vår verksamhet baseras på kärlek, tydlig struktur och höga förväntningar. Utforskande, nyfikenhet och lust att lära är en grund.

Äldre elever är förebilder och goda exempel för de yngre eleverna. Genom t.ex redovisningar av arbeten befäster de äldre eleverna sina kunskaper samtidigt som det blir en stimulans för de yngre. I åldersblandade grupper måste man tidigt bli självständigt och ta ansvar för sitt lärande, detta befrämjar de entreprenöriella förmågorna.

Lokaler, grupper och personal anpassas med stor flexibilitet efter elevernas bästa. Vi väljer att ibland jobba med större grupper för att få loss resurser till mindre grupper eller enskilda elever.

Vi sätter fokus på kunskapsmålen i de respektive ämnena och gör eleverna medvetna om dessa. Vi uppmuntrar och ger många tillfällen till läsning och skrivande, bokläsning varje dag. I år fokuserar vi extra på svenska och vi är med i ”Lust att Läsa” projektet. Vi kommer också att jobba med En Läsande Klass och Nya språket lyfter.

Vi arbetar kontinuerligt med problemlösning och vardagsmatematik med hjälp av vår matematikverkstad.

Vi fortsätter vårt arbete med Grön flagg. Efter godkänd redovisning väljer vi ett nytt mål.

Så här kvalitetssäkrar vi processen:

- Vi kvalitetssäkrar denna process genom pedagogiska planeringar (PP) med konkreta mål och bedömningar.

- IUP med skriftliga omdömen i Unikum, kartläggningar av kunskaper och förmågor i olika områden med hjälp av t.ex. LUS, Diamant, Concept Cartoons och skolverkets bedömningsstöd samt nationella prov. Vi analyserar resultaten i nationella prov på individ- grupp och skolnivå.

- Eleverna får kontinuerligt feedback och nya utmaningar (formativ bedömning).

- En gång per termin har vi utvecklingssamtal med elev och vårdnadshavare.

- På AE-konferenser följer vi upp elevernas kunskapsutveckling.

- Varje termin har vi ett uppföljningsmöte med rektor och stödteamet.