Skolbarnomsorg

Långareds fritidshem ligger naturskönt med stora möjligheter till både utom- och inomhusaktiviteter året om. Vi har tillgång till skogen, sjön Anten och idrottshallen Albert Hall.
Fritidshemmet består av två avdelningar ; Fritids där förskoleklassen och 1:or finns, och Klubben  har elever som går i årskurs 2 upp till årskurs 6. Aktiviteter är anpassade efter ålder. Fritidsavdelningen är förlagd i skolbyggnaden och Klubben finns i fritidshuset bredvid skolan.
Skolbarnomsorg bedrivs för barnen under den tid de inte vistas i skolan samt under lov, i den omfattning det behövs med hänsyn till föräldrars förvärvsarbete, studier eller barnets eget behov.

Skolbarnomsorgens uppdrag är att komplettera hemmet samt erbjuda barnen en meningsfull fritid och stöd i utvecklingen. I uppdraget ingår också att samverka med förskoleklass och skola.
Vår målsättning är att barnen ska uppleva sin tid på fritids som meningsfull och att de har inflytande över det som de vill göra. Vi pedagoger ser som vårt uppdrag att erbjuda aktiviteter som kan stimulera och utveckla barn i deras lärande.

Fritidshemmet styrs av en gemensam läroplan för grundskolan (LGR 11). Utvärdering av upprättade mål sker i juni i samband med att vi skriver vår nulägesanalys.